Уповноважений з антикорупційної діяльності


Загальна інформація Перелік трудових функцій та професійних компетентностей Інша інформація
Код професії:
2414.2
Основна мета професійної діяльності:
Налагодження та забезпечення функціонування системи запобігання корупції в організації як комплексу завдань із запобігання, виявлення та усунення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень антикорупційного законодавства.
Розробник: Національне агентство з питань запобігання корупції
Дата затвердження:
31 грудня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
07 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
07 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Перелік  трудових  функцій  та  професійних  компетентностей 

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Уповноважений з антикорупційної діяльності.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Окрема посада або визначена особа серед працівників, посадова особа уповноваженого підрозділу (сектору, відділу, управління, департаменту тощо) організації.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.
Режим роботи регламентується трудовим, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робоче місце розташовується в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті), що унеможливлює доступ сторонніх осіб до конфіденційної та службової інформації, забезпечується захист від незаконного відеоспостереження та прослуховування.
Умовами ефективної організації роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності є: незалежність та безпосереднє підпорядкування керівнику організації; інтегрованість у всі управлінські процеси роботи організації; компетентність; достатнє ресурсне забезпечення.
Зазначені умови праці конкретизуються антикорупційним законодавством та забезпечуються керівництвом організації.

1.4. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій

Диплом бакалавра (6 рівень НРК).
Диплом магістра (7 рівень НРК).
Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації або інші документи про підтвердження професійної кваліфікації.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Перший (бакалаврський) рівень.
Другий (магістерський) рівень.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Проходження курсів, у тому числі онлайн-курсів, рекомендованих Національним агентством з питань запобігання корупції. Підвищення кваліфікації, як правило, не рідше ніж один раз на три роки.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Періодичне підвищення кваліфікації згідно з потребами та відповідно до змін у законодавстві.

3. Нормативно-правові акти з питань професійної діяльності

Конституція України.
Кримінальний кодекс України.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції”.
Закон України „Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”.
Закон України „Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією.
Закон України „Про запобігання корупції*”.
Закон України „Про Національне антикорупційне бюро України”.
Закон України „Про державну службу”.
Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998 року.
ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) „Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 „Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 „Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України „Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.
Інші законодавчі, нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність уповноваженого з антикорупційної діяльності.