Що таке кваліфікація? 

123

Кваліфікація (лат. quals – якості та facio – роблю) – що це? 11.04.1997 р. на дипломатичній конференції в м. Лісабон (Португалія) 54 державами під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було підписано Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, пов’язаних із вищою освітою в європейському регіоні.

Головною метою Конвенції стало формування правового поля вищої освіти Європи та полегшення визнання документів про освіту (кваліфікації) різних країн. Саме цьому міжнародному договору належить визначення терміну «кваліфікація», як «будь-який ступінь, диплом або інше свідоцтво, що видане компетентним органом і засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти.

Кваліфікація, що надає доступ до вищої освіти- будь-який диплом або інше свідоцтво, що видане компетентним органом, засвідчує успішне закінчення освітньої програми і надає власнику кваліфікації право брати участь у процедурі допуску до вищої освіти.

Визнання - формальне підтвердження компетентним органом якості іноземної освітньої кваліфікації для цілей доступу до навчання і/або здійснення фахової діяльності».

В Європейській рамці кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008 р.,) термін «кваліфікація» отримав визначення, як «формальний результат оцінювання та затвердження, який отримується, коли компетентний орган встановлює, що особа досягла результатів навчання у відповідності із встановленими стандартами». Широке (не лише для сфери освіти та ринку праці) розуміння кваліфікації дає підстави розглядати її як міру (критерій) особистісного розвитку (кваліфікована людина).

Та у вітчизняній практиці більш звичним (це відповідає концепції Міжнародної стандартної класифікації професій) було визначення кваліфікації, як «здатності особи виконувати завдання і обов’язки певного виду діяльності». Саме відсутність відокремлених понять «академічної кваліфікації» та «кваліфікації професійної», певний час були причиною виникнення суперечностей для вітчизняних та повної незрозумілості для європейських освітян. Отже експерти і законодавці дійшли згоди, щодо необхідності розділяти два види кваліфікацій – освітні та професійні.

Відчутні зрушення щодо вирішення питання стосовно зазначених розбіжностей відображено в Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 р.  № 2145-VIII, де «кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)».

 

 

pexels-jessica-lewis-583848

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.

Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.

Відповідно до частини першої статті 35 цього Закону «кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом - на освітні та професійні».

В частинах 5 і 6 статті 35 закону про освіту знаходимо чітке розмежування: освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей).