Концертмейстер мистецького ліцею


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2320
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення музичного супроводу в процесі формування і розвитку фахових компетентностей здобувачів мистецької освіти у процесі навчальної діяльності.
Розробник: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти
Дата затвердження:
04 травня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 травня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2027 року
Версії:
09 травня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Концертмейстер мистецького ліцею.

1.6. Професійна кваліфікація

Концертмейстер мистецького ліцею (спеціаліст); Концертмейстер мистецького ліцею (спеціаліст другої категорії); Концертмейстер мистецького ліцею (спеціаліст першої категорії); Концертмейстер мистецького ліцею (спеціаліст вищої категорії).
Незалежно від професійної кваліфікації концертмейстер мистецького ліцею повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.
Визначення відповідності займаній посаді, присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій, присвоєння педагогічних звань здійснюється за результатами атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури.

1.7. Назва типових посад

Концертмейстер мистецького ліцею.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце концертмейстера мистецького ліцею може бути розташоване в навчальному приміщенні (кабінеті/класі), концертному, хореографічному залі мистецького ліцею, визначатися умовами публічного виступу здобувача освіти за межами закладу або умовами дистанційної роботи.
Концертмейстер безпосередньо підпорядковується керівнику закладу мистецького ліцею, а також керівнику структурного підрозділу мистецького ліцею (за наявності).

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку, умови праці, оплата праці встановлюються відповідно до чинного законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, інших документів закладу спеціалізованої мистецької освіти.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Проходження інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до НРК

Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.
Диплом магістра (спеціаліста), 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка за спеціальністю „025 Музичне мистецтво” на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, музичний інструмент – фортепіано.

2.2. Підвищення кваліфікації без здобуття нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо) та інформальної освіти, не рідше одного разу на 5 років та є необхідною умовою для проходження атестації у порядку, визначеному законодавством.
Форми та зміст підвищення кваліфікації мають бути спрямовані на формування професійних компетентностей, які визначені цим стандартом.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про повну загальну середню освіту”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про оплату праці”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 „Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1313 „Про затвердження Положення про мистецький ліцей”.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410.
Наказ Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628 „Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08. 2018 за № 926/32378.
Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України від 27.01.2020 № 339 „Про затвердження Концепції інклюзивної мистецької освіти”.
Інші нормативно-правові акти у сфері спеціалізованої мистецької освіти.