Рівні  кваліфікацій 

Короткий опис про рівні кваліфікацій

 

 

1 рівень

Знання: Базові загальні знання, розуміння найпростіших понять про себе і довкілля, основ безпечної поведінки. Уміння/навички: базові уміння/навички, необхідні для виконання простих завдань. Комунікація: інтеграція до груп, що складають найближче соціальне оточення; відповідне реагування на прості письмові та усні повідомлення; Відповідальність і автономія: робота або навчання під безпосереднім керівництвом або наглядом у структурованому контексті; обмежена відповідальність за свої дії; формулювання елементарних суджень

2 рівень

Знання: Базові емпіричні знання та розуміння основних (загальних) процесів у сфері навчання та/або трудової діяльності Уміння/навички: використання відповідної інформації для виконання нескладних завдань та розв’язання повсякденних проблем у типових ситуаціях із застосуванням простих правил, інструкцій та знарядь; оцінювання результатів власної діяльності відповідно до установлених критеріїв, застосування аргументації для обґрунтування власних думок та висновків; Комунікація: взаємодія в колективі з метою виконання завдань; продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; Відповідальність і автономія: робота та/або навчання під керівництвом або наглядом з певною самостійністю; індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань під час навчання та/або трудової діяльності;

3 рівень

Знання: Знання фактів, принципів, процесів та загальних понять у сфері навчання та/або професійної діяльності Уміння/навички: виконання типових завдань та розв’язання проблем шляхом вибору і застосування базових методів, інструментів, матеріалів та інформації; оцінювання результатів виконання завдань відповідно до заздалегідь відомих критеріїв; Комунікація: здатність до ефективної роботи в команді; сприйняття критики, порад і вказівок; продукування деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності; Відповідальність і автономія: відповідальність за виконання завдань під час роботи або навчання; адаптація своєї поведінки до зовнішніх обставин під час виконання завдань або розв’язання проблем;

4 рівень

Знання: Емпіричні та теоретичні знання в широких контекстах та розуміння принципів, методів, процесів у сфері навчання та/або професійної діяльності; Уміння/навички: виконання складних спеціалізованих завдань, знаходження або прийняття рішень щодо специфічних проблем у сфері професійної діяльності або навчання; планування власної роботи та в обмеженому контексті організація, контроль, оцінювання та коригування роботи інших; Комунікація: здійснення наставництва, передавання досвіду; продукування складних деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності або навчанні; Відповідальність і автономія: самоорганізація відповідно до правил, що існують у робочому або навчальному контекстах і зазвичай є передбачуваними, але можуть зазнавати змін; здійснення нагляду за повсякденною роботою інших, обмежена відповідальність за оцінювання та покращення результатів їх трудової або навчальної діяльності;

5 рівень

Знання: Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань; Уміння/навички: широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних; планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті; Комунікація: взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання; донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності; Відповідальність і автономія: організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін; покращення результатів власної діяльності і роботи інших; здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії;

6 рівень

Знання: Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання; Уміння/навички: поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання; Комунікація: донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; збір, інтерпретація та застосування даних; спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово; Відповідальність і автономія: управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами; спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії;

7 рівень

Знання: Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань; Уміння/навички: спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; Комунікація: зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; Відповідальність і автономія: управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії;

8 рівень

Знання: Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності; Уміння/навички: спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей; Комунікація: вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях; Відповідальність і автономія: демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення;