Завідувач пункту логопедичного


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1229.7
Основна мета професійної діяльності:
Організація та здійснення діяльності пункту логопедичного у процесі надання логопедичних послуг (допомоги) особам, які їх потребують.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
24 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії (посади)

Завідувач пункту.

1.2. Професійна кваліфікація

Завідувач пункту логопедичного.

1.3. Місце професії (посади) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Очолює пункт логопедичний.
Безпосередньо підпорядковується керівнику закладу, що надає послуги комплексної реабілітації. Має у підпорядкуванні штат співробітників.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з відповідальністю та підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.5. Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці (правилами, інструкціями з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту тощо).

1.6. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра.
Стаж роботи - не менше 3 років.
Проходження вступного та первинного інструктажів із охорони праці.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.
Диплом магістра, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Цивільний кодекс України.
Сімейний кодекс України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про звернення громадян”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
Закон України „Про органи самоорганізації населення”.
Закон України „Про волонтерську діяльність”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про повну загальну середню освіту” Закон України „Про вищу освіту”.
Закон України „Про фахову передвищу освіту”.
Закон України „Про позашкільну освіту”.
Закон України „Про професійний розвиток працівників”.
Закон України „Про зайнятість населення”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
Закон України „Про основні засади молодіжної політики”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Закон України „Про психіатричну допомогу”.
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №177 „Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 „Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 „Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 270 „Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за №954/18249.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2012 за№ 1771/22083.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514 „Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 665/27110.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 „Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.04.2016 за № 621/28751 .
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 „Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за № 1209/29339.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005 „Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 943/32395.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2020 № 890 „Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.07.2020 за №681/34964.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують надання послуг у сфері соціального захисту, реабілітації та освіти.