Вогнетривник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7122
Основна мета професійної діяльності:
Захист теплових установок, металургійних агрегатів і конструкцій від вогню і впливу високих температур вогнетривкими матеріалами, відновлення вогнетривкої кладки та регулювання опалювальної системи.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Вогнетривник 3 розряду – трудові функції А, Б, В, Д, Ж, З, И.
Вогнетривник 4 розряду – трудові функції А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И.
Вогнетривник 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Д, Е, Є, Ж, З, И.
Вогнетривник 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією
або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п. 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра / старшого майстра/ начальника дільниці.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.

Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних
засобів праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та
колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби
індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Вогнетривник” (повну або часткову).

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за
професією „Вогнетривник”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – згідно з вимогами законодавства України.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – згідно з вимогами законодавства України.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Наявність посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Вогнетривник” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Вогнетривник” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Вогнетривник” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК,
„Вогнетривник” 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК,
„Вогнетривник” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК,
„Вогнетривник” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Вогнетривник” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Вогнетривник” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Розряд присвоюється в залежності від умов виробництва та існуючого на підприємстві штатного розкладу.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією Вогнетривник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Вогнетривник” 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією Вогнетривник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Вогнетривник” 4 розряду (за потребами виробництва) – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання.

Розряд присвоюється в залежності від умов виробництва та існуючого на підприємстві штатного розкладу.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вогнетривник” 4 розряду. Без вимог до стажу роботи.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вогнетривник” 5 розряду. Практичний досвід роботи вогнетривником 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вогнетривник” 6 розряду. Практичний досвід роботи вогнетривником 5 розряду не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Вогнетривник” згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання вогнетривника

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Міністерства чорної металургії СРСР від 29.12.1979 № 1222, погоджений з Центральним комітетом професійної спілки робітників металургійної промисловості ”Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування”.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 №62 „Про затвердження Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 04.06.2007 за № 573/13840.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 №183 „Про затвердження Правил охорони
праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 №21 “Про затвердження Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.