Водолаз


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7216
Основна мета професійної діяльності:
Виконання працiвниками водолазних спускiв i робiт та їx забезпечення, вiдповiдно до вимог охорони працi.
Розробник: Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Дата затвердження:
19 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2027 року
Версії:
05 жовтня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Водолаз 3-го класу, відповідає трудовим функціям - A (Al, А4), Б (Б1, Б2, БЗ),В(В1,В2,ВЗ,В4,В5,В6,В8,В14),Г, Д.
Водолаз 2-го класу, відповідає трудовим функціям - А (А1, А2, АЗ, А4), Б (Б1, Б2, БЗ), В (В1,В2, ВЗ, В4, В5, В6, В8, В9, В10, Bl 1, В,12, ВІЗ, В14), Г, Д.
Водолаз 1-го класу, відповідає трудовим функціям - А, Б, В, Г, Д.

1.6 Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Водолази працюють у складі водолазного розрахунку під керівництвом керівника водолазних спусків та робіт.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, інструкцією з охорони праці під час роботи під водою, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним фізичним та нервово-емоційним навантаженням, шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.
Особливість характеру праці водолаза вимагає високого рівня уваги, здатності орієнтуватися у водному середовищі (в замкненому просторі).
Шкідливими та небезпечними умовами праці є: отруєння киснем під час спусків, баротравма вуха і навколоносових пазух, токсична дія азоту, отруєння вуглекислим газом, фізичне перевантаження, емоційна напруженість, температура навколишнього середовища.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами), відповідно до вимог чинного законодавства.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією «Водолаз» (повну або часткову).
Наявність особистої книжки водолаза та особистої медичної книжки водолаза.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
До початку самостійної роботи стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених кваліфікованих працівників або дублювання протягом не менше 6 змін.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Водолаз».
«Водолаз» 3-го класу - 3 рівень НРК.
«Водолаз» 2-го класу - 3 рівень НРК.
«Водолаз» 1-го класу - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією «Водолаз» з присвоєнням професійної кваліфікації «Водолаз» 3-го класу - наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією «Водолаз» з присвоєнням професійної кваліфікації «Водолаз» 3-го класу - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Водолаз» 2-го класу - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві та робота водолазом 3-го класу (час перебування під водою з початку водолазної практики в будь-яких типах водолазного спорядження не менше 1000 годин).
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Водолаз» 1 -го класу - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві та робота водолазом 2-го класу (час перебування під водою з початку водолазної практики у будь-яких типах водолазного спорядження не менше 2000 годин).

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про загальнообов’язкове загальне соціальне страхування».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. №1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну підготовку».
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2019 р. № 150 «Про затвердження Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Державній службі України з надзвичайних ситуацій», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.03.2019 р. за № 300/33271.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2000 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за № 846/14113.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.08.2021 р. № 1627 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти».
НПАОП 45.24-1.01-91 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби.
НПАОП 45.24-1.07-91 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах (РД 31.84.01-90). Частина 1. Правила водолазної служби. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів.
НПАОП 1.00-4.12-05 Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою та термінологією.
Дотримання професійної етики, запобігання конфліктних ситуацій.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність застосувати знання на практиці.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність відповідально ставитись до посадових обов’язків.