Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Розвиток творчих здібностей та формування мистецьких компетентностей у здобувачів початкової мистецької освіти за певним видом мистецтва.
Розробник: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти
Дата затвердження:
04 травня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 травня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2027 року
Версії:
09 травня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Викладач мистецької школи.

1.6. Професійна кваліфікація Викладач мистецької школи.

Викладач мистецької школи (спеціаліст другої категорії).
Викладач мистецької школи (спеціаліст першої категорії).
Викладач мистецької школи (спеціаліст вищої категорії).
Незалежно від професійної кваліфікації повинен володіти всіма професійними компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.
Визначення відповідності займаній посаді, присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій, присвоєння педагогічних звань здійснюється за результатами атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури.

1.7. Назви типових посад

Викладач мистецької школи.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце викладача мистецької школи може бути розташоване в навчальному приміщенні, навчальному кабінеті/класі закладу початкової мистецької освіти або визначатися умовами дистанційного навчання.
Викладач безпосередньо підпорядковується керівнику закладу початкової мистецької освіти, а також керівнику структурного підрозділу (за його наявності).

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку, інші умови праці, оплата праці визначаються чинним законодавством.
Режим роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією, іншими документами закладу початкової мистецької освіти.

1.10. Умови допуску до роботи за професією (посадою) Наявність документу про фахову передвищу або вищу освіту за спеціальностями галузі знань “Культура та мистецтво”.

Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Проходження інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК) Диплом фахового молодшого бакалавра, 5 рівень НРК.

Диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), 5 рівень НРК.
Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.
Диплом магістра (спеціаліста), 7 рівень НРК.3

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка за спеціальностями галузі знань “Культура та мистецтво” на рівнях освіти: фахова передвища освіта, початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо) та інформальної освіти, не рідше ніж один раз на п’ять років.
Форми і зміст підвищення кваліфікації мають бути спрямовані на формування професійних компетентностей, які визначені цим стандартом.
Необхідною умовою атестації викладача мистецької школи є проходження ним підвищення кваліфікації у міжатестаційний період.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність Конституція України Кодекс законів про працю України.

Закон України “Про освіту”.
Закон України “Про культуру”.
Закон України “Про позашкільну освіту”.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про оплату праці”.
Закон України “Про професійний розвиток працівників”.
Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.
Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 519).
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552.4
Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 926/32378 (зі змінами).
Наказ Міністерства культури України від 16.07.2018 № 633 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення освітніх програм для мистецьких шкіл”.
Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 “Про затвердження Положення про мистецьку школу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 1004/32456.
Концепція сучасної мистецької школи, затверджена наказом Міністерства культури України від 20.12.2017 № 1433.
Концепція інклюзивної мистецької освіти, затверджена наказом Міністерства культури, молоді та спорту України від 27.01.2020 № 339.
Статут закладу мистецької освіти.
Державні стандарти спеціалізованої мистецької освіти (за наявності).
Освітні програми закладу мистецької освіти.
Інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність викладача мистецької школи.