Вихователь (заклади, установи соціального захисту дітей)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Організація виховної діяльності у закладах, установах соціального захисту дітей (притулки для дітей служб у справах дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; центри соціальної підтримки дітей та сімей; стаціонарні служби (відділення) районних, міських, районних у містах, селищних та сільских центрів соціальнох служб, що здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей; центри реабілітації дітей з інвалідністю; соціально-психологічну реабілітацію дітей; центри реабілітацій дітей з інвалідністю; соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціальні центри матері та дитини; інші профільні соціальні установа).
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
09 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
12 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
12 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії:

Вихователь

1.2. Професійна кваліфікація:

Вихователь (заклади, установи соціального захисту дітей).
Вихователь (заклади, установи соціального захисту дітей) II категорії.
Вихователь (заклади, установи соціального захисту дітей) І категорії.
Вихователь (заклади, установи соціального захисту дітей) вищої категорії.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робота вихователя передбачає зайнятість в аудиторії (класі), навчальну та виховну діяльність за межами будівлі, безпосередню підпорядкованість керівництву закладу. Робоче місце вихователя може бути розташоване в навчальній аудиторії (класі), в окремому кабінеті або в кімнаті педагогічних працівників.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним психофізіологічним та нервово-емоційним навантаженням.
Умови праці з помірним рівнем шуму, відсутністю вібраційних, теплових, хімічних і радіаційних джерел впливу.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про фахову передвищу освіту та/або вищу освіту за спеціальностями галузі знань ОІОсвіта/Педагогіка або інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Наявність особистої медичної книжки з відмітками про проходження обов’язкового попереднього профілактичного медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до педагогічної роботи.
Наявність довідок про проходження профілактичного наркологічного огляду, попереднього (періодичного) психіатричного огляду
Наявність документа про проходження навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності у закладах соціального захисту дітей.
Вільне володіння державною мовою (для громадян України) або володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, ведення ділової документації та виконання професійних обов’язків (для іноземців та осіб без громадянства).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):

для вихователя - диплом про фахову передвищу освіту та/або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за ступенем фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра (5 рівень НРК) галузі знань ОІОсвіта/Педагогіка та спеціальністю дошкільна освіта, початкова освіта або соціальна педагогіка і психолого-педагогічна підготовка; або за спеціальностями інших галузей знань з наявністю документа про проходження психолого-педагогічної підготовки;
для вихователя II, І та вищої категорій - диплом про перший рівень вищої освіти за ступенем бакалавра (6 рівень НРК) галузі знань ОІОсвіта/Педагогіка та спеціальністю дошкільна освіта, початкова освіта або соціальна педагогіка і психолого-педагогічна підготовка; або за спеціальностями інших галузей знань з наявністю документа про проходження психолого-педагогічної підготовки.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації):

Фахова передвища освіта зі ступенем фаховий молодший бакалавр або початковий рівень вищої освіти (короткий цикл) зі ступенем молодший бакалавр галузі знань ОІОсвіта/Педагогіка за спеціальністю дошкільна освіта, початкова освіта або соціальна педагогіка і психолого-педагогічна підготовка

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавр галузі знань ОІОсвіта/Педагогіка за спеціальністю дошкільна освіта, початкова освіта або соціальна педагогіка і психолого-педагогічна підготовка на основі ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра або бакалавра, здобутого за спеціальностями інших галузей знань.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації):

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на першому рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю дошкільна освіта, початкова освіта або соціальна педагогіка і психолого-педагогічна підготовка на основі ступеня фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра за визначеною спеціальністю.
Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю дошкільна освіта, початкова освіта або соціальна педагогіка і психолого-педагогічна підготовка на основі ступеня бакалавра за визначеною спеціальністю.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації):

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації та атестація вихователя не рідше одного разу на 5 років.
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вихователь II категорії”: стаж роботи на педагогічній посаді - не менше ніж 2 роки.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вихователь І категорії”: стаж роботи на педагогічній посаді - не менше ніж 5 років.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вихователь вищої категорії”: стаж роботи на педагогічній посаді - не менше ніж 8 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України;
Кодекс законів про працю України;
Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс України;
Європейська соціальна хартія (переглянута), (03.05.1996);
Конвенція ООН „Про права дитини” (20.11.1989);
Конвенція ООН „Про права осіб з інвалідністю” (13.12.2006);
Закон України „Про соціальні послуги”;
Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”;
Закон України „Про освіту”;
Закон України „Про дошкільну освіту”;
Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
Закон України „Про фахову передвищу освіту”;
Закон України „Про вищу освіту”;
Закон України „Про позашкільну освіту”;
Закон України „Про охорону дитинства”;
Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”;
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”;
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”;
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 519);
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”;
Державний стандарт (базовий компонент) дошкільної освіти;
Державний стандарт початкової освіти;
Державний стандарт повної загальної середньої освіти;
Державний стандарт соціальної адаптації;
Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;
Концепція розвитку педагогічної освіти;
інші нормативно-правові акти у сфері соціального захисту, реабілітації та освіти.

4. Загальні компетентності:

здатність розуміти, любити і поважати особистість дитини, сприймати її такою, якою вона є;
здатність визначати індивідуальні здібності та потреби дитини;
здатність знаходити спільну мову з батьками (особами, які їх замінюють) вихованців;
здатність адаптуватися до умов навчально-виховного середовища;
здатність до професійної і соціальної мобільності;
здатність нести персональну відповідальність за результати прийнятих професійних рішень;
здатність до комунікацій у межах професійної діяльності;
здатність застосовувати цифрові та інноваційні технології у професійній діяльності;
здатність ефективно управляти робочим часом;
здатність виявляти лідерські якості;
здатність працювати в команді;
здатність запобігати конфліктним ситуаціям;
здатність бути відкритим до різноманітності культурного самовираження та дотримуватися етичних норм;
здатність бути відповідальним щодо інтелектуальної та культурної власності;
здатність до саморозвитку і самовдосконалення упродовж життя.