Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2340
Основна мета професійної діяльності:
Організація освітньо-виховного та реабілітаційного процесів з метою подальшої особистісної і професійної реалізації у суспільному житті дитини з інвалідністю та відповідно до її потреб.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю.

1.2. Професійна кваліфікація

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю II категорії.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю І категорії.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю вищої категорії.
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації педагогічних працівників.

1.3. Назви типових посад

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та / або керівнику територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, установ/закладів системи соціального захисту населення, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, інклюзивно-ресурсних центрів тощо.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю працює як в межах, так і за межами установи/закладу.
Управляє діяльністю інших фахівців у межах виконання професійних повноважень.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, режиму роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним психофізіологічним та нервово-емоційним навантаженням. Умови праці з помірним рівнем шуму.

1.6. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю - вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра за спеціальністю „Дошкільна освіта” чи „Початкова освіта” чи „Спеціальна освіта” галузі знань “Освіта/ Педагогіка” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника. Без вимог до стажу роботи.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю II категорії - вища освіта другого рівня за ступенем магістра за спеціальністю „Дошкільна освіта” чи „Початкова освіта” чи „Спеціальна освіта” галузі знань “Освіта/ Педагогіка” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота" або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника. Стаж роботи вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю - не менше ніж 3 роки.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю І категорії - вища освіта другого рівня за ступенем магістра за спеціальністю „Дошкільна освіта” чи „Початкова освіта” чи „Спеціальна освіта” галузі знань “Освіта/ Педагогіка” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника. Стаж роботи вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю II категорії - не менше ніж 5 років.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю вищої категорії -вища освіта другого рівня за ступенем магістра за спеціальністю „Дошкільна освіта” чи „Початкова освіта” чи „Спеціальна освіта” галузі знань “Освіта/ Педагогіка” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника. Стаж роботи вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю І категорії - не менше ніж 8 років.
Особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю інших галузей знань та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю строком на один рік. Зазначені особи можуть продовжувати працювати вихователем соціальним по роботі з дітьми з інвалідністю після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов'язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. 

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.
Диплом магістра, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації*)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Спеціальна освіта” галузі знань „Освіта/Педагогіка” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” для здобуття освітнього ступеня „бакалавр”.
Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Спеціальна освіта” галузі знань „Освіта / Педагогіка” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” для здобуття освітнього ступеня „магістр”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Спеціальна освіта” галузі знань „Освіта/Педагогіка” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” для здобуття освітнього ступеня „бакалавр” на основі ступеня “бакалавр” або “магістр”, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Спеціальна освіта” галузі знань „Освіта І Педагогіка” або за спеціальністю „Соціальна робота” галузі знань „Соціальна робота” або за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” для здобуття освітнього ступеня „магістр”.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо).

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Сімейний кодекс України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховною Радою України від 27.02.91 №789-ХІІ.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної-”.
Закон України „Про звернення громадян”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про освіту”.