Верхолаз


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7129
Основна мета професійної діяльності:
Виконання працівниками робіт на висоті із застосуванням та без застосування інвентарних риштувань та помосту під час використання систем канатного доступу.
Розробник: Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області
Дата затвердження:
15 липня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
20 липня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Липень 2026 року
Версії:
20 липня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

„Верхолаз” 6 кваліфікаційний розряд - трудові функції - А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, А6, Б2, Б4, Б6, Б7, Б8, Б10, В2, ВЗ, П, Г,2, ГЗ, Г4, Гб, Г7, П, Ґ2, ҐЗ, Ґ4, Ґ5, Ґ6, Д1, Д2, ДЗ, Д4, Д5, Д9, Е1,ЕЗ.
„Верхолаз” 7 кваліфікаційні розряди - трудові функції - А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, А6, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, В1, В2, ВЗ, Г1, Г,2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, П, Ґ2, ГЗ, Г4, Ґ5, Ґ6, Д1, Д2, ДЗ, Д4, Д5, Д6, Д7, Д8, Д9, El, Е2, ЕЗ, Е4, Е5.
„Верхолаз” 8 кваліфікаційні розряди - трудові функції - А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, А6, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Bl, В2, ВЗ, П, Г,2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, П, Ґ2, ҐЗ, Ґ4, Г5, Ґ6, Д1, Д2, ДЗ, Д4, Д5, Д6, Д7, Д8, Д9, Д10, El, Е2, ЕЗ, Е4, Е5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника, керівника верхолазних робіт, призначеного в наряді-допуску за наказом керівника підприємства, організації.
Може ставити завдання, як наставник верхолазу нижчої професійної кваліфікації, який закріплений на період проходження стажування.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві за рахунок роботодавця, згідно зі ст. 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.
Особливість характеру праці верхолаза вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі (в замкненому просторі).

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Верхолаз”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Верхолаз”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Верхолаз” з додатками до диплому кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації „Верхолаз”.
„Верхолаз” 6 кваліфікаційний розряд - 3 рівень НРК.
„Верхолаз” 7 кваліфікаційні розряди - 4 рівень НРК.
„Верхолаз” 8 кваліфікаційні розряди - 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Верхолаз” з присвоєнням професійної кваліфікації „Верхолаз” 6-го розряду - наявність повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти або професійного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Верхолаз” з присвоєнням професійної кваліфікації „Верхолаз” 6-го розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Верхолаз” 7-го розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією верхолаза 6-го розряду не менше двох років.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Верхолаз” 8-го розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією верхолаза 7-го розряду не менше двох років.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п'ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 „Про затвердження Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за № 87/16103.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1425 „Про затвердження Правил охорони праці під час зварювання металів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.01.2013 за № 63/22595.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.