Уповноважений з авторизації безпеки інформації


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення комплексної, всебічної та послідовної процедури авторизації та оцінки вищого управлінського рівня ефективності реалізації стратегії безпеки (включно: місія, політики безпеки, функції, імідж чи репутація) організації, установи, об'єднання підприємств або програми, як окремий етап порядку впровадження системи безпеки інформації, захист якої передбачено чиним законодавством.
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій (НРК)

Уповноважений з авторизації безпеки інформації, 7 рівень НРК
Старший уповноважений з авторизації безпеки інформації, 7 рівень НРК

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

• документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб'єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Уповноважений з авторизації безпеки інформації»;
• документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб'єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Уповноважений з авторизації безпеки інформації

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 3 років

Не передбачено професійним стандартом

Старший уповноважений з авторизації безпеки інформації

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 5 років

Не передбачено професійним стандартом

П.*
• диплом на другому (магістерському) рівні вищої освіти (для старшого уповноваженого) за спеціальністю:
- 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 171 «Електроніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень HPK)
- 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (7 рівень НРК);
- 257 «Управління інформаційною безпекою» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК).

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Уповноважений з авторизації безпеки інформації

Підвищення кваліфікації уповноваженого з авторизації безпеки інформації для отримання професійної кваліфікації старшого уповноваженого з авторизації безпеки інформації. Стаж роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Не передбачено професійним стандартом

Старший уповноважений з авторизації безпеки інформації

Не передбачено професійним стандартом

Не передбачено професійним стандартом

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.
Підтвердження наявної та підвищення професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій.