Токар-розточувальник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8211
Основна мета професійної діяльності:
Виконання токарно-розточувальної обробки металевих та неметалевих деталей з використанням основних технологічних процесів машинобудування на металорізальних верстатах.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Токар-розточувальник 2 розряду – трудові функції А, Б, В1-В2, Г1, Д1-Д4, Е1-Е2, Є, Ж, З.
Токар-розточувальник 3 розряду – трудові функції А, Б, В1-В6, Г1-Г2, Д1-Д6, Е1-Е2, Є, Ж, З.
Токар-розточувальник 4 розряду – трудові функції А, Б, В1-В8, Г1-Г4, Д1-Д7, Е1-Е4, Є, Ж, З.
Токар-розточувальник 5 розряду – трудові функції А, Б, В1-В10, Г1-Г7, Д1-Д9, Е1-Е5, Є, Ж, З.
Токар-розточувальник 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника дільниці, зміни, служби, майстра/старшого майстра, бригадира.
Може ставити завдання токарю-розточувальнику нижчого розряду. 1.7. Умови праці Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Токар-розточувальник” відповідного кваліфікаційного розряду.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Токар-розточувальник”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років.
Проходження вступного та первинного інструктажу з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.
Після первинного інструктажу на робочому місці, до початку самостійної роботи, робітники, під керівництвом кваліфікованих працівників, повинні пройти стажування згідно з вимогами діючого законодавства.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Токар-
розточувальник” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Токар-розточувальник” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Токар-розточувальник” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; 
„Токар-розточувальник” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Токар-розточувальник” 4 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Токар-розточувальник” 5 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Токар-розточувальник” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Токар-розточувальник” 2 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Токар-розточувальник” 3 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Токар-розточувальник” з отриманням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 2 розряду -професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Токар-розточувальник” з отриманням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 3 розряду -професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Токар-розточувальник” з отриманням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 4 розряду -професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 3 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Токар-розточувальник” 2 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 4 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Токар-розточувальник” 3 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 5 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Токар-розточувальник” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-розточувальник” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Токар-розточувальник” 5 розряду не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 № 183 „Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.10.2012 № 1277 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2012 за № 1879/22191.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.10.2013 № 749 „Про затвердження Правил охорони праці під час холодного оброблення металів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2013 за № 1871/24403.