Токар-карусельник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8211
Основна мета професійної діяльності:
Виконання токарно-карусельної обробки металевих та неметалевих деталей, продуктивного виготовлення деталей машин з використанням основних технологічних процесів машинобудування на металорізальних верстатах.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Токар-карусельник 2 розряду – трудові функції А, Б, В, Ж, З, І.
Токар-карусельник 3 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Ж, З, І.
Токар-карусельник 4 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Ж, З, І.
Токар-карусельник 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, І.
Токар-карусельник 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом бригадира, майстра / старшого майстра, начальника дільниці / зміни. Може ставити завдання токарю-карусельнику нижчого розряду.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства, результатів атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Токар-карусельник”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Токар-карусельник ”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), згідно з чинним законодавством України.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Токар-карусельник” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Токар-карусельник” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Токар-карусельник” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Токар-карусельник” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Токар-карусельник” 4 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Токар-карусельник” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Токар-карусельник” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійне (професійно-технічне) навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Токар-карусельник” 2 розряду – повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Токар-карусельник” 3 розряду – повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Токар-карусельник” 4 розряду – повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Токар-карусельник” 2 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Токар-карусельник” 2 розряду -професійне навчання на виробництві, професійна (професійно-технічна) освіта.
Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Токар-карусельник” 3 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Токар-карусельник” 3 розряду -професійне навчання на виробництві, професійна (професійно-технічна) освіта.
Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Токар-карусельник” 4 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Токар-карусельник” 4 розряду - професійне навчання на виробництві, професійна (професійно-технічна) освіта.
Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-
карусельник” 3 розряду. Стаж роботи за професією „Токар-карусельник” 2 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-
карусельник” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Токар-карусельник” 3 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-
карусельник” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Токар-карусельник” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Токар-
карусельник” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Токар-карусельник” 5 розряду не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення/підтвердження кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за №93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 №183 „Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за №863/15554.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 №289 „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2008 за №87/16103.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.10.2012 №1277 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з абразивним
інструментом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2012 за №1879/22191.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.02.2013 № 749 “Про затвердження Правил охорони праці під час холодного оброблення металів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2013 за № 1871/24403.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.