Технолог ортопедичний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3119
Основна мета професійної діяльності:
Виготовлення та забезпечення належного застосування якісних протезів та ортезів, особам які цього потребують, для відновлення втрачених форм і функцій опорно-рухової системи.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України на замовлення Міністерства соціальної політики України
Дата затвердження:
08 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
22 вересня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2027 року
Версії:
22 вересня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Технолог ортопедичний

 

1.6. Професійна кваліфікація

Технолог ортопедичний

Технолог ортопедичний II категорії

Технолог ортопедичний I категорії

 

1.7. Назви типових посад

Технолог ортопедичний

Технолог ортопедичний II категорії

Технолог ортопедичний I категорії

 

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Посада технолога ортопедичного постійна. На підприємствах, в організаціях, установах відповідної сфери діяльності, незалежно від форм власності.

Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику підприємства, установи, організації.

Технологу ортопедичному підпорядковуються технiки-протезисти- ортезисти (механіки ПОВ), взуттьовики, а також він співпрацює з іншими фахівцями.

 

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.

 

1.10. Умови допуску до роботи за професією

На посаду „Технолог ортопедичний I категорії” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань „Хімічна та біоінженерія”, „Виробництво та технології” або вищою освітою першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань та стажем роботи на посаді технолога ортопедичного ІІ категорії – не менше ніж 2 роки.

На посаду „Технолог ортопедичний II категорії” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань „Хімічна та біоінженерія”, „Виробництво та технології” або вищою освітою першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань та стажем роботи на посаді технолога ортопедичного – не менше ніж 2 роки.

На посаду „Технолог ортопедичний” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань

„Хімічна та біоінженерія”, „Виробництво та технології” без вимог до стажу роботи або вищою освітою першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань та стажем роботи на посадах техніка або техніка-технолога в інших сферах – не менше ніж 1 рік.

Наявність всіх, передбачених законодавством документів.

 

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

 

Диплом бакалавра відповідної галузі знань, 6 рівень НРК.

 

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає шостому рівню Національної Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти відповідної галузі знань.

 

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра відповідної галузі знань.

 

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії не рідше ніж один раз на п’ять років.

 

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН „Загальна декларація прав людини”. Європейська соціальна хартія (переглянута).

Конституція України.

Кодекс законів про працю України.

Закон України „Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї”.

Закон України „Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”.

Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу”.

Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

Закон   України   „Про   пріоритетні   напрями   інноваційної    діяльності в Україні”.

Закон України „Про соціальні послуги”.

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Закон України „Про освіту”.

Закон України „Про вищу освіту”.

Закон України „Про охорону праці”.

Закон України „Про захист персональних даних”.

Закон України „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”.

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 „Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 „Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518 „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1997 № 431 „Про розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів”.

Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2020 № 774/2691 „Про затвердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2021 за № 74/35696.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 518 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”.