Технік-мехатронік


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3115
Основна мета професійної діяльності:
Підготовка, введення в експлуатацію та обслуговування мехатронного обладнання та устаткування.
Розробник: Галузева рада при інноваційному аерокосмічному кластері "Мехатроніка" з розроблення та розвитку системи професійних кваліфікацій та професійних стандартів у аерокосмічній галузі
Дата затвердження:
12 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Технік-мехатронік.
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце техніка-мехатроніка розташоване у виробничих, науково- конструкторських та інших структурних підрозділах підприємств машинобудування, інших підприємств переробної галузі, підприємств сфери постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, технічних випробувань та досліджень тощо.
Технік-мехатронік працює під керівництвом безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу, бригади, зміни тощо.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці: робота техніка-мехатроніка може супроводжуватися підвищеним впливом шуму, вібрації.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального та колективного захисту (за необхідності та за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує повну професійну кваліфікацію за професією “Технік-мехатронік”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) чи молодшого бакалавра чи бакалавра за спеціальностями: “151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології’, “131 Прикладна механіка”, “133 Галузеве машинобудування”, “134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, “141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, “171 Електроніка”. 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітнього рівня “фаховий молодший бакалавр” (“молодший спеціаліст”) або на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття освітнього рівня “молодший бакалавр” або на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями: “151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології’, “ 131 Прикладна механіка”, “133 Галузеве машинобудування”, “ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, “141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, “151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології’, “ 171 Електроніка”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про захист прав споживачів”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів'', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність техніка- мехатроніка.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення та нести персональну відповідальність за їх прийняття в межах професійної компетентності.
Здатність дотримуватися професійних та етичних норм поведінки.
Здатність виконувати звичні професійні дії в більш ефективний спосіб.
Здатність здійснювати енергоощадну професійну діяльність.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях та надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
Здатність взаємодіяти із колегами по роботі, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність до адаптивності та стресостійкості.
Здатність дотримуватися професійної лексики та етики ділового спілкування.
Здатність навчатись упродовж життя.
Здатність застосовувати у своїй діяльності, зокрема, комунікаційній, державну мову.
Здатність застосовувати цифрові технології та цифрові засоби, оцінювати інформацію.
Здатність розпізнавати прогалини в цифрових навичках.
Здатність вирішувати технічні проблеми.
Здатність дотримуватися вимог охорони праці та електробезпеки.
Здатність проводити автоматизацію виробничих процесів.
Здатність створювати мехатронні системи на основі механічних систем.
Здатність застосовувати на практиці знання про механічні та електроенергетичні технології.
Здатність використовувати в роботі робототехніку.
Здатність працювати на підприємствах з багатопрофільною організацією праці.
Здатність до професійної мобільності та адаптації в змінах організації праці.
Здатність читати та тлумачити електросхеми, робочі креслення та діаграми.
Здатність використовувати штучний інтелект у машинобудуванні та проектуванні.