Супроводжувач осіб з інвалідністю


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5133
Основна мета професійної діяльності:
Надання соціальних послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інших нозологій для усунення обмежень життєдіяльності та включення у громаду.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
20 червня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
24 червня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2025 року
Версії:
24 червня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Супроводжувач осіб з інвалідністю.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце супроводжувача осіб з інвалідністю непостійне: у службових приміщеннях відповідного відділу надавача соціальних послуг, державних органів управління, органів місцевого самоврядування, благодійних та комерційних структур, громадських об’єднань, в державних структурах соціального захисту, на підприємствах, де працюють особи з інвалідністю, в житловому оточенні отримувача соціальних послуг, в лікувальних, навчальних закладах, в місцях проведення культурно-масових, оздоровчих заходів.
Працює під керівництвом керівника надавача соціальних послуг.
Підпорядковується завідувачу відповідного відділення.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства, режиму роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним фізичним та нервово-емоційним навантаженням.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Захисні маски.
Стрічки світло-відбиваючі.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Супроводжувач осіб з інвалідністю”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Супроводжувач осіб з інвалідністю”.
Проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Супроводжувач осіб з інвалідністю” та додаток до диплому кваліфікованого робітника про присвоєння кваліфікації „Супроводжувач осіб з інвалідністю”, 3 рівень НРК.
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Супроводжувач осіб з інвалідністю” та додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації „Супроводжувач осіб з інвалідністю”, 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації')

Професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві за професією „Супроводжувач осіб з інвалідністю”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-УІ.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України ,Лро психіатричну допомогу”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 № 268 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 №537 „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за № 1614/21926.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту 09.09.2005 №1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 №518 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”.
Державні стандарти соціальних послуг.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують надання соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг, особам похилого віку, особам з інвалідністю тощо.