Стропальник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7215
Основна мета професійної діяльності:
Виконання операцій з стропування ( обв'язування, зачіплювання ) вантажів у процесі виробництва вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів, машин, мобільних підйомників.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
15 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
18 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
18 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Стропальник І рівня професійної кваліфікації (може відповідати 2-4 кваліфікаційному розряду).
Стропальник II рівня професійної кваліфікації (може відповідати 5 кваліфікаційному розряду).
Стропальник III рівня професійної кваліфікації (може відповідати 6 кваліфікаційному розряду).
Рівень професійної кваліфікації залежить від розмірів і маси вантажу, що стропує та ув’язує стропальник.

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації*):

Робоче місце стропальника позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Стропальник підпорядковується безпосередньому керівнику (начальнику ділянки, старшому майстру, майстру), відповідальному за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами та механізмами.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці стропальника вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є робоча поза, пов'язана з вимушеними нахилами корпусу (понад 100 разів за зміну), рухомі транспортні засоби, вантажопідіймальні машини, знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара, тривалі переходи (до 4 км за зміну), робота на висоті, в зоні наведеної напруги, контакт працівників з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою, хімічні речовини, іскри, бризки і викиди розплавленого металу і шлаку, підвищений рівень загальної та локальної вібрації.

1.5. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років і старше.
Наявність документів, що підтверджують освітню та професійну кваліфікацію „Стропальник” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Стропальник” або за основною професією при сумісництві.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність посвідчення на допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки -вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність посвідчень про допуск до виконання верхолазних робіт та на висоті, в зоні наведеної напруги (за необхідності).
Наявність відповідної групи з електробезпеки (стропальник повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск стропальника до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Стропальник” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Стропальник” та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Стропальник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Стропальник І рівня професійної кваліфікації” (2-4 кваліфікаційні розряди) - повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка(назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Стропальник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Стропальник І рівня професійної кваліфікації” (2-4 кваліфікаційні розряди) - повна загальна середня освіта, професійне навчання на виробництві, (професійне) професійно-технічне навчання. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Стропальник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Стропальник II рівня професійної кваліфікації” (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Стропальник І рівня професійної кваліфікації” (2-4 кваліфікаційні розряди) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації за професією „Стропальник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Стропальник III рівня професійної кваліфікації” (6 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Стропальник II рівня професійної кваліфікації” (5 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533. 
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, (із змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 р. за № 87/16103.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.10.2009 № 171 „Про затвердження Правил охорони праці у трубному виробництві”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2009 за№ 1037/17053.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за№ 124/26569.