Сталевар конвертера


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Виконання операцій по веденню технологічного процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку в конвекторах
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
15 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
17 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
17 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Сталевар конвертера.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра, старшого майстра дільниці.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Сталевар конвертера”.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 3-7 розряду”. Стаж роботи не менше 6 місяців.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Сталевар конвертера”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний — один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Сталевар конвертера” з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації „Сталевар конвертера”, 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Перепідготовка(назва кваліфікації)

Перепідготовка робітників, які мають стаж роботи не менше 6 місяців за професією „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)” професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 3-7 розряду” з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Сталевар конвертера”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання сталевара конвертера

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Держгіртехнагляд СРСР від 12.04.1988 „Про затвердження Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 №183 „Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за №863/15554.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 №289 „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за №87/16103.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.10.2009 №172 „Про затвердження Правил охорони праці у сталеплавильному виробництві”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2009 за №1038/17054.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за №244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 №1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати у команді.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність застосувати знання на практиці.