Спеціаліст місцевого самоврядування з питань комунікацій


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.3
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення комунікації органів місцевого самоврядування та його посадових осіб з жителями територіальної громади, взаємодії з суб'єктами у сфері медіа та громадськістю, здійснення заходів з розвитку інформаційного простору у територіальній громаді
Розробник: Національне агентство України з питань державної служби
Дата затвердження:
12 вересня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
20 вересня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
20 вересня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань комунікацій 2419.3.

Уточнююча назва професії утворена відповідно до Примітки 2 Додатку В Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

4. Назви типових посад

головний спеціаліст з питань комунікацій;

провідний спеціаліст з питань комунікацій;

спеціаліст І категорії з питань комунікації;

спеціаліст ІІ категорії з питань комунікацій.

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань комунікацій, 6 рівень НРК.

 6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Диплом бакалавра (6 рівень НРК) або магістра (7 рівень НРК) галузі знань та спеціальності, що враховує вимоги цього професійного стандарту.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань комунікацій повинен мати ступінь вищої освіти не нижче бакалавра зі спеціальності «029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02. Культура і мистецтво», зі спеціальності «35. Філологія» галузі знань «03. Гуманітарні науки», зі спеціальності «052. Політологія» галузі знань «05. Соціальні і поведінкові науки», зі спеціальності «061. Журналістика» галузі знань «06. Журналістика», зі спеціальності «073. Менеджмент» або зі спеціальності «075. Маркетинг» галузі знань «07. Управління та адміністрування», або зі спеціальності «281. Публічне управління та адміністрування» галузі знань «28. Публічне управління та адміністрування», без вимог до стажу роботи.

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

 

Суб’єкти освітньої діяльності

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань комунікацій

 

у закладах вищої освіти в результаті успішного виконання освітньої програми бакалаврського або магістерського рівня зі  спеціальності «029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02. Культура і мистецтво», зі спеціальності «35. Філологія» галузі знань «03. Гуманітарні науки», зі спеціальності «052. Політологія» галузі знань «05. Соціальні і поведінкові науки», зі спеціальності «061. Журналістика» галузі знань «06. Журналістика», зі спеціальності «073. Менеджмент» або зі спеціальності «075. Маркетинг» галузі знань «07. Управління та адміністрування», або зі спеціальності «281. Публічне управління та адміністрування» галузі знань «28. Публічне управління та адміністрування»

 2. Професійний розвиток

2.1. Без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «022. Дизайн» або зі спеціальності «029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02. Культура і мистецтво», зі спеціальності «35. Філологія» галузі знань «03. Гуманітарні науки», зі спеціальності «052. Політологія» галузі знань «05. Соціальні і поведінкові науки», зі спеціальності «061. Журналістика» галузі знань «06. Журналістика», зі спеціальності «073. Менеджмент» або зі спеціальності «075. Маркетинг» галузі знань «07. Управління та адміністрування», або зі спеціальності «281. Публічне управління та адміністрування» галузі знань «28. Публічне управління та адміністрування».

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами проводяться для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування протягом року після призначення;

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними), короткостроковими програмами - не рідше одного разу на три роки;

Підвищення кваліфікації за програмами для самоосвіти.