Спеціаліст місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.3
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення права людини на доступ до інформації шляхом її систематичного та оперативного оприлюднення і задоволення запитів на інформацію.
Розробник: Національне агентство України з питань державної служби
Дата затвердження:
12 вересня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
20 вересня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
20 вересня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації 2419.3.

Уточнююча назва професії утворена відповідно до Примітки 2 Додатку В Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

4. Назви типових посад

головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації;

провідний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації;

спеціаліст І категорії з питань доступу до публічної інформації;

спеціаліст ІІ категорії з питань доступу до публічної інформації.

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації, 6 рівень НРК.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Диплом бакалавра (6 рівень НРК) або магістра (7 рівень НРК) галузі знань «03. Гуманітарні науки», «08. Право» або «28. Публічне управління та адміністрування».

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації повинен мати ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за будь-якою спеціальністю галузі знань «03. Гуманітарні науки», «08. Право» або «28. Публічне управління та адміністрування», без вимог до стажу роботи.

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Суб’єкти освітньої діяльності

Спеціаліст місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації

 

у закладах вищої освіти в результаті успішного виконання освітньої програми бакалаврського або магістерського рівня за будь-якою спеціальністю галузі знань «03. Гуманітарні науки», «08. Право» або «28. Публічне управління та адміністрування», що враховує вимоги цього професійного стандарту

 

2. Професійний розвиток

2.1. Без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за будь-якою спеціальністю галузі знань «08. Право» та/або «28. Публічне управління та адміністрування».

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами проводяться для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування протягом року після призначення.

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними), короткостроковими програмами - не рідше одного разу на три роки.

Підвищення кваліфікації за програмами для самоосвіти.