Соціальний працівник (допоміжний персонал)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3460
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення дії, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їхнії негативних наслідків для осіб / сімей, які в них перебувають.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
18 червня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
23 червня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2025 року
Версії:
23 червня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Соціальний працівник.

1.2. Професійна кваліфікація

Соціальний працівник (допоміжний персонал).

1.3. Назви типових посад

Соціальний працівник (допоміжний персонал) І категорії.
Соціальний працівник (допоміжний персонал) II категорії.
Соціальний працівник (допоміжний персонал).

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце соціального працівника (допоміжного персоналу) розташоване на підприємствах, в установах, організаціях, у фізичних осіб -підприємців, які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.
Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику підприємства, установи, організації, що надає соціальні послуги.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань.
Соціальний працівник (допоміжний персонал):
вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань, без вимог до стажу роботи.
Соціальний працівник (допоміжний персонал) II категорії:
вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді соціального працівника (допоміжний персонал) - не менше ніж 2 роки.
Соціальний працівник (допоміжний персонал) І категорії:
вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді соціального працівника (допоміжний персонал) II категорії - не менше ніж 1 рік.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Соціальний працівник (допоміжний персонал)”.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом молодшого бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань (6 рівень НРК).
Диплом бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань (7 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеня молодший бакалавр за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” відповідно до трудових функцій А, Б, В, Г та / або підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” відповідно до трудових функцій Д, Є, Ж, 3.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” на основі ступеня молодшого бакалавра, або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” на основі ступеня молодшого бакалавра, здобутого за спеціальністю галузі знань „соціальна робота”

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність:

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 №1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386 „Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.09.2009 за № 917/16933.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за № 1614/21926.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.07.2013 № 432 ,Діро затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми”
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 №518 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.08.2017 № 1385 „Про затвердження Типового положення про відділення (групу) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.09.2017 за № 1182/31050.
Державні стандарти соціальних послуг.