Соціальний менеджер


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1483
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення планування, організації, координації, моніторингу соціальної роботи, оцінювання потреб у соціальних послугах для забезпечення надання соціальних послуг, соціальної підтримки сім"ям, дітям та молоді, які перебуваються у складинх життєвих обставинах, у територіальній громаді.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
10 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
12 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
12 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена професія

Соціальний менеджер

1.2. Професійна кваліфікація

Соціальний менеджер

1.3. Назви типових посад

Соціальний менеджер

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце соціального менеджера розташовано у службовому приміщенні (кабінеті, кімнаті) органів місцевого самоврядування, центру надання адміністративних послуг, центру надання соціальних послуг, інших установ, закладів надавачів соціальних послуг різних форм власності, благодійних та комерційних структур, громадських об’єднань, офісах фізичних осіб-підприємців, діяльність яких пов'язана з наданням соціальних послуг.
Працює під керівництвом сільського, селищного, міського голови, керівника структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, селищних, сільських рад відповідних територіальних громад, керівника надавача соціальних послуг.
Управляє діяльністю фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, соціальних робітників в межах виконання професійних повноважень.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства, режиму роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним нервово - емоційним навантаженням.

1.6. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.7. Умови допуску до роботи за професією

До посади „соціальний менеджер” допускаються особи з вищою освітою другого рівня вищої освіти за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності — не менше 2 років за посадою фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Соціальний менеджер”.
Проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці

1.8. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій

Диплом „магістра з соціальної роботи”, кваліфікація „магістр з соціальної роботи”, що відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікації, за спеціальністю галузі знань „соціальна робота”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ПІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР.
Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради № 789-ХІІ від 27.02.1991.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-V1.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.
Закон України „Про зайнятість населення”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
Закон України „Про звернення громадян”.
Закон України „Про органи самоорганізації населення”.
Закон України „Про волонтерську діяльність”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про психіатричну допомогу”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 ,Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 ,Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 „Про
затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 „Про
затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 ,Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 ,Деякі питання діяльності центрів соціальних служб”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 № 282 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 № 890 „Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.10.2012 за № 1771/22083.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 № 1965 “Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”
Державні стандарти соціальних послуг.