Рекламіст


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.2
Основна мета професійної діяльності:
Створення рекламного продукту на основі маркетингової стратегії підприємства (установи, організації).
Розробник: ГО „Українська Асоціація Маркетингу”
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Рекламіст

1.2. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Місцем роботи є відділ реклами (маркетингу та реклами, маркетингу та інноватики, маркетингу та розвитку тощо) у складі підприємств (установ, організацій) різних сфер і галузей господарювання: рекламних агентств, засобів масової інформації (далі - ЗМІ), виробничих та торговельних підприємств, підприємств сфери послуг, рекламно-інформаційних видань, спеціалізованих компаній, агенцій, маркетингових компаній, громадських організацій та ін.
Робоче місце рекламіста позначається робочою зоною, де зосереджені матеріально-технічні засоби, що забезпечують процес створення рекламного продукту.
Рекламісти підпорядковуються керівникові структурного підрозділу, генеральному менеджеру, директору департаменту, начальнику відділу підприємства (установи, організації).

1.3. Умови праці

Робочий час, час відпочинку, інші умови праці визначаються законодавством про працю, трудовими договорами та статутом підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно- правовими актами.
Режим роботи регламентується колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку з дотриманням норм і гарантій, встановлених законодавством.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

1.4. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

На посаду “Рекламіст” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра або другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; без вимог до стажу роботи.

1.5. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; 061 “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика” - шостий рівень НРК.
Диплом магістра за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; 061 “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика” - сьомий рівень НРК.
Документ про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; спеціальністю 061 “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика”.
Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “магістр” за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; спеціальністю 061 “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; спеціальністю 061 “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика” на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.
Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього ступеня “магістр” за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; спеціальністю 061 “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика” на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього ступеня “магістр” за спеціальностями: 075 “Маркетинг”, 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”; спеціальністю “Журналістика” галузі знань 06 “Журналістика” на основі ступеня бакалавра, здобутого за цими ж спеціальностями.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.
Рекламісти можуть підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження тренінгів, майстер-класів та інших заходів неформальної освіти, стажування на підприємствах та в професійних асоціаціях рекламної індустрії.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про рекламу”.
Закон України “Про захист економічної конкуренції”.
Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
Закон України “Про ціни і ціноутворення”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Закон України “Про інформацію”.
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.
Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України “Про електронну комерцію”.
Закон України “Про телебачення і радіомовлення”.
Закон України “Про авторське право і суміжні права”, Закон України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW).
Етичний кодекс У AM.
Стандарти якості маркетингових досліджень УАМ СОУ 91.12.0-21708654- 001-2002.
Стандарти у сфері інтелектуальної власності.
Міжнародний процесуальний кодекс ICC/ ESOMAR.
Міжнародний кодекс рекламної практики.
Стандарт “Недискримінаційна реклама за ознакою статті” СОУ 21708654-
002-2011 (http://www.uam.in.ua/gki7uki7standarts/)
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність рекламіста.

4. Загальні компетентності

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
2. Здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну діяльність, здатність до підвищення кваліфікації.
3. Здатність до стресостійкості, адаптації, креативності, генерування ідей та дій в умовах зміни ситуації.
4. Навички міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді, запобігати конфліктним ситуаціям.
5. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (початковий рівень) мовами як усно, так і письмово.
6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати з великими масивами даних.
7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
8. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.