Психолог установи соціального захисту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2445.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація та здійснення соціально-психологічної роботи з отримувачами соціальних послуг в установах/закладах соціального захисту.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України на замовлення Міністерства соціальної політики України
Дата затвердження:
27 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2027 року
Версії:
05 жовтня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Психолог.

1.6. Професійна кваліфікація

Психолог установи соціального захисту вищої категорії.

Психолог установи соціального захисту I категорії.

Психолог установи соціального захисту II категорії.

Психолог установи соціального захисту.

1.7. Назви типових посад

Психолог.

Практичний психолог.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Психолог установи соціального захисту підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику установи, що надає соціальні, психологічні, реабілітаційні послуги.

1.9. Умови праці

Робочий час і час відпочинку, матеріально-технічне забезпечення та оплата праці є гарантованими законодавством про охорону здоров'я, про освіту та законодавством про працю.

Професійна діяльність пов'язана з високим рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження під час виконання трудових функцій.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” для здобуття освітнього рівня бакалавр.

Наявність документа про вищу освіту не нижче рівня бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань.

Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов'язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.

Наявність довідки про проходження обов'язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Вільне володіння державною мовою (для громадян України) або володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, ведення ділової документації та виконання професійних обов'язків (для іноземців та осіб без громадянства).

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, їх віднесення до рівня НРК

Для психолога установи соціального захисту - диплом про рівень вищої освіти за ступенем бакалавра, 6 рівень НРК.

Для психолога установи соціального захисту І, II та вищої категорії -диплом про рівень вищої освіти за ступенем магістра, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” для здобуття освітнього рівня бакалавр.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” для здобуття освітнього рівня магістр.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено обов'язкове підвищення кваліфікації та атестація психолога установи соціального захисту з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Психолог установи соціального захисту II категорії». Стаж роботи на посаді психолога установи соціального захисту - не менше ніж 1 рік.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Психолог установи соціального захисту I категорії». Стаж педагогічної роботи на посаді психолога установи соціального захисту II категорії - не менше ніж 2 роки.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Психолог установи соціального захисту вищої категорії». Стаж педагогічної роботи на посаді психолога установи соціального захисту I категорії - не менше ніж 2 роки.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Конституція України.

Кодекс законів про працю України.

Цивільний кодекс України.

Сімейний кодекс України.

Загальна декларація прав людини.

Європейська соціальна хартія (переглянута).

Конвенція ООН „Про права осіб з інвалідністю”.

Конвенція ООН „Про права дитини”.

Конвенція ООН „Про захист прав людини і основоположних свобод”.

Закон України „Про соціальні послуги”.

Закон України „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”.

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.

Закон України „Про освіту”.

Закон України „Про повну загальну середню освіту”

Закон України „Про вищу освіту”.

Закон України „Про фахову передвищу освіту”.

Закон України „Про позашкільну освіту”.

Закон України „Про професійний розвиток працівників”.

Закон України „Про зайнятість населення”.

Закон України „Про захист персональних даних”.

Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.

Закон України „Про основні засади молодіжної політики”.

Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.

Закон України „Про психіатричну допомогу”.

Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.

Закон України „Про охорону дитинства”.

Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Закон України „Про охорону праці”.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”.

Закон України „Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я”.

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”.