Практичний психолог (соціальна сфера)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2445.2
Основна мета професійної діяльності:
Профілактика негативних соціальних проявів в поведінці соціальних груп і окремих осіб та психологічна допомога представникам соціально-вразливих верств населення, а також особам у складних життєвих обставинах.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
03 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
05 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
05 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Психолог.

1.2. Професійна кваліфікація

Практичний психолог (соціальна сфера) вищої категорії.
Практичний психолог (соціальна сфера) І категорії.
Практичний психолог (соціальна сфера) II категорії.
Практичний психолог (соціальна сфера).

1.3. Назви типових посад

Психолог.
Практичний психолог.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце практичного психолога постійне, розташоване у окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті). В установах/закладах різних сфер діяльності, незалежно від форм власності, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику установи/закладу, що надає соціальні, психологічні, реабілітаційні послуги.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним психофізіологічним та нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

На посаду „Практичний психолог (соціальна сфера) вищої категорії” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра та другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше ніж 5 років.
На посаду ,Драктичний психолог (соціальна сфера) І категорії'” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра та другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді практичного психолога — не менше ніж 3 роки.
На посаду „Практичний психолог (соціальна сфера) П категорії” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра та другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше ніж 1 рік.
На посаду „Практичний психолог (соціальна сфера)” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра та другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.
Наявність всіх, передбачених законодавством документів.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра (6 рівень НРК) або диплом магістра (спеціаліста1) (7 рівень НРК) за спеціальністю „Психологія”, „Медична психологія”.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає шостому рівню Національної Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки” та „Медична психологія” галузі знань „Охорона здоров’я”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю „Психологія” галузі знань „Соціальні та поведінкові науки”, спеціальністю „Медична психологія” галузі знань „Охорона здоров’я” на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Сімейний кодекс України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 №475/97-ВР.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної*”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 №414 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1018-р „Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року”.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 № 1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують надання соціальних, психологічних, реабілітаційних послуг.