Перекладач-дактилолог


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2444.2
Основна мета професійної діяльності:
Надання перекладу особам з порушеннями слуху з метою отримання ними необхідних послуг і поліпшення їх здатності адаптуватися в суспільстві. Забезпечення міжмовної та міжкультурної комунікації між особами з порушеннями слуху та тими, які чують, у різних сферах суспільної діяльності.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Перекладач-дактилолог.

1.2. Професійна кваліфікація

Перекладач-дактилолог.
Перекладач-дактилолог II категорії.
Перекладач-дактилолог І категорії.
Перекладач-дактилолог вищої категорії.

1.3. Назви типових посад

Перекладач-дактилолог закладу освіти.
Перекладач-дактилолог II категорії.
Перекладач-дактилолог І категорії.
Перекладач-дактилолог вищої категорії.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце перекладача-дактилолога непостійне, в організаціях, установах будь-якої сфери діяльності, незалежно від форм власності.
Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику підприємства, установи, організації.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Для перекладача-дактилолога - вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра. Без вимог до стажу роботи.
Для перекладача-дактилолога II категорії - вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра або вища освіта другого рівня за ступенем магістра. Стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога - не менше ніж 1 рік. 
Для перекладача-дактилолога І категорії - вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра або вища освіта другого рівня за ступенем магістра. Стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога II категорії - не менше ніж 2 роки.
Для перекладача-дактилолога вищої категорії - вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра або вища освіта другого рівня за ступенем магістра. Стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога І категорії - не менше ніж 2 роки.
Вільне володіння державною мовою (для громадян України) або володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, ведення ділової документації та виконання професійних обов’язків (для іноземців та осіб без громадянства).
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра (6 рівень НРК).
Диплом магістра (7 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього рівня “бакалавр”.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього рівня “магістр”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії не рідше ніж один раз на 5 років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Проходження професійного навчання за професією “Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)”.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Сімейний кодекс України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-УІ.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про вищу освіту”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про
затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 „Про
затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги”.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 № 981 „Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків”.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують надання послуг перекладу дактильно-жестовою мовою.