Педагог професійного навчання


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Організація і здійснення педагогічної діяльності, в тому числі професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших суб’єктах освітньої діяльності.
Розробник: Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.
Дата затвердження:
29 грудня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
05 січня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2027 року
Версії:
05 січня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Педагог.

1.6. Професійна кваліфікація

Педагог професійного навчання.

1.7. Вимоги до державної сертифікації Законодавством передбачена сертифікація педагогічних працівників.

Сертифікація відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Педагог професійного навчання безпосередньо підпорядковується керівникові, заступнику (-ам) керівника закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності.

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про освіту ступеня не нижче бакалавра за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), іншими спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Особи, які здобули освіту за спеціальністю інших галузей знань та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагога професійного навчання строком на один рік.
Зазначені особи можуть продовжити працювати педагогом професійного навчання за умови проходження психолого-педагогічної підготовки та після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.
Наявність документа про професійну (професійно-технічну) освіту. Рівень професійної кваліфікації вище на один розряд (клас, категорію) встановленого освітньою програмою для випускників закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Проходження інструктажу з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, правил технічної експлуатації, що регламентують безпечну діяльність суб’єктів освітньої діяльності з відмітками у журналі про його своєчасне проведення.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), іншими спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (6 рівень НРК).
Диплом магістра за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), іншими спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (7 рівень НРК).
Диплом кваліфікованого робітника (3-4 рівні НРК)/фахового молодшого бакалавра (5 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), іншими спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Підготовка за відповідною робітничою професією для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, або підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Здобуття ступеня вищої освіти магістр на основі ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), іншими спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Передбачене в межах чинного законодавства. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Педагог професійного навчання, «Спеціаліст другої категорії» (трудові функції А, Б, В, Г, Е (Е.1), Ж (Ж.1), З (З.2).
Педагог професійного навчання, «Спеціаліст першої категорії» (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З).
Педагог професійного навчання, «Спеціаліст вищої категорії» (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З).

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність Закон України «Про освіту».

Закон України «Про загальну середню освіту». Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».
Закон України «Про вищу освіту».
Закон України «Про фахову передвищу освіту».
Закон України «Про професійний розвиток працівників».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту».
Розпорядження Кабінету Міністрів України 12.06.2019 р. № 419-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року».
Розпорядження Кабінету Міністрів України 19.09.2018 р. № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за № 1255/18550.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.17.2018 р. № 77 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585.
Наказ міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

Державні освітні стандарти.
Інші нормативно-правові акти у сфері освіти, трудових відносин.

4. Загальні компетентності

- здатність адаптуватися до умов освітнього середовища; - здатність до академічної та професійної мобільності; - здатність нести персональну відповідальність щодо інтелектуальної та культурної власності і результатів прийняття професійних рішень; - здатність комунікувати у межах професійної діяльності; - здатність спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами (усно і письмово); - здатність ефективно управляти робочим часом; - здатність виявляти лідерські якості та підприємливість; - здатність виконувати звичні професійні дії ефективнішим способом;5
- здатність дотримуватись правил охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту; - здатність працювати в команді; - здатність управляти конфліктами; - здатність застосовувати цифрові технології; - здатність бути відкритим до проявів мультикультурності, гендерної різноманітності; - дотримуватись етичних норм поведінки; - здатність діяти як відповідальний громадянин і брати участь у соціальному житті; - здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися; - здатність реалізовувати свої права і обов’язки, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку.