Опоряджувальник будівельний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7139
Основна мета професійної діяльності:
Виконання опоряджувальних робіт на будівництві, робіт з ремонту будівель та/чи приміщень.
Розробник: Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Опоряджувальних будівельний (Опоряджувальних будівельний 3-4 розряду) (трудові функції А, Б, В, Г та Д); Старший опоряджувальних будівельний (Опоряджувальних будівельний 5- 6 розряду) (трудові фунхції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж та 3).
Переліх трудових фунхцій та їх умовні позначення зазначено у пунхті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце опоряджувальниха будівельного розташоване на будівельному майданчиху, у новобудовах, житлових, адміністративних, громадсьхих та виробничих приміщеннях, що ремонтуються тощо.
Опоряджувальних будівельний працює під херівництвом безпосереднього херівниха відповідного струхтурного підрозділу, бригади, зміни тощо.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним захонодавством, графіхами роботи та відпочинху, правилами внутрішнього трудового розпорядху, холехтивним договором.
Відпустхи надаються згідно з чинним захонодавством, холехтивним договором, графіхами надання відпустох за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий харахтер праці. Робота опоряджувальниха будівельного може супроводжуватися підвищеним впливом кліматичних умов, температури, шуму, вібрації, радіації та пожежної безпехи, дії тохсичних речовин при ремонті.

1.4. Засоби захисту

Фірмовий чи інший спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального та холехтивного захисту (за необхідності та за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність дохумента, що підтверджує професійну хваліфіхацію за професією “Опоряджувальних будівельний”.
Наявність медичної довідхи про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновхом медичної комісії про придатність до роботи за професією “Опоряджувальних будівельний”.
Наявність сертифіхата про проходження профілахтичного нархологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Опоряджувальник будівельний” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, або документ про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації: “Опоряджувальник будівельний” (3 рівень НРК); “Старший опоряджувальник будівельний” (4 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, у т. ч. закладах Державної служби зайнятості, закладах фахової передвищої освіти, інших закладах, установах та підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з професійної кваліфікації “Опоряджувальник будівельний (Опоряджувальник будівельний 3-4 розряду)”.
Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Опоряджувальник будівельний (Опоряджувальник будівельний 3-4 розряду)”.
Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з класу Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”) 713 “Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт” з присвоєнням професійної кваліфікації “Опоряджувальник будівельний (Опоряджувальник будівельний 3-4 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший опоряджувальник будівельний (Опоряджувальник будівельний 5-6 розряду)”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Опоряджувальник будівельний (Опоряджувальник будівельний 3-4 розряду)” не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації*)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 за № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 за № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 за № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/1051 1.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність опоряджувальника будівельного.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності, нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність дотримуватися професійних та етичних норм поведінки.
Здатність здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях та надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
Здатність взаємодіяти із колегами по роботі, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність до адаптивності та стресостійкості.
Здатність дотримуватися професійної лексики та етики ділового спілкування.
Здатність навчатись впродовж життя.
Здатність дотримуватися вимог безпеки та електробезпеки.
Здатність застосовувати на практиці знання про оздоблювальні та опоряджувальні роботи на будівництві.
Здатність застосовувати у практичній діяльності знання про системи управління якістю.
Здатність працювати на підприємствах з багатопрофільною організацією праці.
Здатність до професійної мобільності та адаптації в змінах організації праці.