Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
4113
Основна мета професійної діяльності:
Оброблення інформації та робота з програмним забезпеченням.
Розробник: Громадська організація „Асоціація спеціалістів кібербезпеки”
Дата затвердження:
13 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення II категорії (Трудові функції А, Б, В та Г).
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії (Трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є та Ж).
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце оператора з обробки інформації та програмного забезпечення розташоване в службових приміщеннях підприємств, установ та організацій, офісах та інших структурних підрозділах управлінсько - адміністративного та виробничого спрямування.
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення працює під керівництвом безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота оператора з обробки інформації та програмного забезпечення може супроводжуватися підвищеним навантаженням на зір та опорно-руховий апарат.

1.4. Засоби захисту

Захисний екран або окуляри, ортопедичне крісло.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа встановленого зразка, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем ’’кваліфікований робітник" та за професійною кваліфікацією „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення II категорії” (4 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти, які здійснюють провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення” за видами навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації).

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення II категорії”.
Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно-суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення II категорії”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно із вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії” (4 рівень НРК). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення II категорії” не менше одного року. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання або професійне навчання на виробництві.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.
Закон України „Про Концепцію Національної програми інформатизації”.
Закон України „Про інформацію”.
Закон України „Про захист прав споживачів”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 „Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 „Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність оператора з обробки інформації та програмного забезпечення.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності, нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність дотримуватися норм етики ділового спілкування.
Здатність здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність.
Здатність налагоджувати та підтримувати ділову комунікацію, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність навчатись впродовж життя.
Здатність застосовувати у своїй діяльності, зокрема, комунікаційній, державну мову та професійну лексику.
Здатність застосовувати іноземну (англійську) мову в професійній діяльності.
Здатність дотримуватися вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Здатність розпізнавати прогалини в цифрових навичках.
Здатність працювати на підприємствах з багатопрофільною організацією праці.
Здатність до професійної мобільності та адаптації в змінах організації праці.
Здатність до застосовування інноваційних підходів (уміння генерувати та застосовувати нові ідеї для формування економічної доданої вартості).
Здатність орієнтуватися у питаннях архітектури програмного забезпечення.
Здатність оперативно проводити аналітичне оброблення даних.
Здатність орієнтуватися у питаннях застосування віртуальної та доповненої реальності.
Здатність застосовувати методи інформаційної та кібернетичної безпеки.
Здатність працювати у телекомунікаційних мережах.