Оператор при черговому по станції


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
4133
Основна мета професійної діяльності:
Обробка оперативної інформації для забезпечення своєчасного і безпечного прийому, відправлення, пропуску поїздів та виконання маневрової роботи на залізничних станціях.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
01 грудня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2028 року
Версії:
19 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
«Оператор при черговому по станції» 4133

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
Оператор при черговому по станції – 5 рівень НРК

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
— диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Транспортні технології» (на залізничному транспорті)» галузі знань «Транспорт»;
— сертифікат, що підтверджує проходження особою спеціального навчання та перевірку знань з питань перевезення небезпечних вантажів згідно зі своїми функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класами небезпечного вантажу;
— сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами;
— сертифікат про визнання професійної кваліфікації, з дотриманням вимог, установлених Порядком визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Оператор при черговому по станції

Фахова передвища

освіта, стаж роботи з організації перевезень на залізничному

транспорті - не менше 1

року

Підготовка на короткому циклі вищої освіти за спеціальністю «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»  галузі  знань

«Транспорт»

2. Професійний розвиток

1) з присвоєння наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на

присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Оператор при черговому

по станції

Не передбачено професійним стандартом

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації
а) підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п’ять років з метою:
— підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
— набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, у межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці

Абревіатури, скорочення

ДСП

Черговий по залізничній станції

АРМ

Автоматизоване робоче місце

ДН

Дирекція залізничних перевезень

РЦУП

Регіональний центр управління рухом

СТЦ

Станційно-технологічний центр оброблення поїзної інформації та

перевізних документів

СЦБ

Пристрої сигналізації, централізації, блокування

ТРА

Технічно-розпорядчий акт станції

ПТЕ

Правила технічної експлуатації залізниць України

ІРП

Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях

України

ІСІ

Інструкція з сигналізації на залізницях України