Начальник служби персоналу (органи місцевого самоврядування)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1229.3
Основна мета професійної діяльності:
Організація діяльності структурного підрозділу з управління персоналом органу місцевого самоврядування; забезпечення дотримання законності при прийнятті та проходженні служби в органах місцевого самоврядування, управління системою професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевої ради
Розробник: Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"
Дата затвердження:
01 квітня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
02 квітня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2026 року
Версії:
02 квітня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії (посади)

Начальник служби персоналу.

1.2. Назви типових посад

Професійний стандарт поширюється на посади керівників підрозділів з управління персоналом:
директор департаменту персоналу;
начальник управління персоналу;
начальник відділу персоналу;
завідувач відділу персоналу;
завідувач сектору персоналу.
Вид структурного підрозділу органу місцевого самоврядування залежить від обсягу, характеру та складності робіт, що виконуються.

1.3. Місце професії (посади) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Обіймає посаду начальника служби персоналу. Служба персоналу як структурний підрозділ входить до складу апарату місцевої ради та її виконавчого комітету.
Безпосереднє підпорядкування голові (сільському, селищному, міському), голові районної, районної у місті, обласної ради та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету ради.
Робоче місце розташоване у приміщенні (кабінеті, кімнаті) адміністративної будівлі апарату місцевої ради та ЇЇ виконавчих органів.

1.4. Умови праці

Робочий час і час відпочинку, інші умови праці, їх матеріально-технічне забезпечення та оплата праці є належними та гарантовані законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та законодавством про працю.

1.5. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Визначення особи переможцем конкурсу у порядку, визначеному законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та державну службу, або прийняття на посаду за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, складання Присяги посадової особи місцевого самоврядування (у разі прийняття на службу в орган місцевого самоврядування вперше), відсутність обмежень і обставин, що перешкоджають реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, ознайомлення під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку органу місцевого самоврядування та посадовою інструкцією, подання -усіх, передбачених законодавством, документів (декларації, заяви тощо) для обіймання посади.
Встановлення відповідності начальника служби персоналу займаній посаді протягом строку випробування (до шести місяців у випадку встановлення).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення де рівня НРК

Диплом магістра (спеціаліста) (7 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти (другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти).
Підготовка на другому (магістерському) циклі вищої освіти за спеціальністю галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та/або інших галузей знань.
Навчання проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки та підвищення кваліфікації, зокрема, в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому законодавством порядку в закладах освіти, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном. Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня вищої освіти здійснюється виключно за спеціальністю галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
Підготовка за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади І органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії», Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне "управління' та-адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, та стандартів вищої освіти.
Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (у разі відсутності ступеня магістра за зазначеними спеціальностями).

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами проводиться обов’язково для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування протягом року з дня призначення на посаду.
Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами, загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами проводиться не рідше одного разу на три роки.

З. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Закон України «Про державну службу».
Закон України «Про запобігання корупції» .
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».
Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Закон України «Про захист персональних даних».
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. №1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р №804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах».
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. №283 «Про порядок обчислення стажу державної служби», що застосовується для обчислення стажу служби у період до 1 травня 2016 року.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби».
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого.самоврядування та депутатів місцевих рад».