Начальник пункту технічного обслуговування вагонів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1226.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення діяльності пункту технічного обслуговування вагонів при виконанні огляду і ремонту вагонів, їх вузлів і деталей відповідно до технологічного процесу.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
27 червня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
10 липня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Липень 2028 року
Версії:
10 липня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Начальник пункту технічного обслуговування вагонів, 1226.2


4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Начальник пункту технічного обслуговування вагонів – 6, 7 рівні НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи


● диплом магістра (спеціаліста)/бакалавра із записом про отриманий освітній ступінь за відповідною освітньою програмою спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт».

2. Професійний розвиток

1) Без присвоєння наступної професійної кваліфікації


а) підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:
● підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
● набуття компетентностей в межах оновлених технологічних процесів з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання, охорони праці, безпеки руху та умов організації праці, екологічної безпеки, реформування залізничного транспорту, трудового права.