Монтер колії


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7129
Основна мета професійної діяльності:
Поточне утримання та ремонт залізничної колії (верхньої будови колії, земляного полотна, штучних споруд), які забезпечують безпечний та безперебійний рух поїздів із максимально встановленою швидкістю.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
15 лютого 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
20 лютого 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2024 року
Версії:
20 лютого 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Монтер колії 3 розряду - трудові функції А/ Б, В; професійні компетентності А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, ВЗ.
Монтер колії 4 розряду - трудові функції А, Б, В; професійні компетентності АЗ, БЗ, В1, В2, ВЗ.
Моптер колії 5 розряду трудові функції А, Б, В; професійні
компетентності А4, Б4, В1, В2, ВЗ.
Монтер колії 6 розряду - трудові функції А, Б, В; професійні
компетентності А5, Б5, Б6, В1, В2, ВЗ.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Монтер колії працює у підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця монтерів колії. Робочим місцем є дільниця дистанції колії, на якій проводиться поточне утримання та ремонт залізничної колії; ланкозбиральна база колійної машинної станції, інші колії.
Монтер колії працює під керівництвом бригадира (звільненого).

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці (робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Шкідливими виробничими факторами є: виробничий шум, вібрація, температура, небезпека наїзду рухомого складу, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спецодяг та спецвзуття (у встановленому порядку).
Жилет сигнальний.
Окуляри захисні.
Рукавиці діелектричні.
Каска захисна.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність професійної кваліфікації „Монтер колії*”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Монтер колії”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний ~ не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Монтер колії” або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтер колії”.
До третього рівня НРК відносяться 3-4 кваліфікаційні розряди за професією „Монтер колії”, а до четвертого рівня НРК - 5-6 кваліфікаційні розряди за професією „Монтер колії”.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в центрах професійного розвитку персоналу (центрах професійної освіти) регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Монтер колії*”, а також у підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту та інших підприємствах, на яких використовується праця монтерів колії, за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Монтер колії” 3 розряду -повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Монтер колії” 3-5 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка проводиться з технологічно суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтер колії” 3 розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтер колії” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Монтер колій” 3 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтер колії” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Монтер колій” 4 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтер колії*” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Монтер колій” 5 розряду - не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання монтерів колії на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 №499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за№ 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 №904/30772.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 „Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 750/25527.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 №43 „Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 №4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252 „Про затвердження Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 №507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 02.04.2012 № 204 „Про затвердження та введення в дію Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України”.
Наказ Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц „Про затвердження та введення в дію Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України”.
Наказ Укрзалізниці від 28.12.2001 №732-Ц „Про затвердження Правил і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії”.