Монтажник систем утеплення будівель


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7129
Основна мета професійної діяльності:
Виконання комплексу робіт з утеплення частин будівель і споруд.
Розробник: Професійна спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України
Дата затвердження:
03 листопада 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
17 листопада 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2027 року
Версії:
17 листопада 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Монтажник систем утеплення будівель
У межах визначеної професійної кваліфікації можуть бути присвоєні/підтверджені часткові кваліфікації на основі трудових функцій.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце монтажника систем утеплення будівель розташоване на будівельному майданчику, у приміщеннях різного призначення, що зводяться, підлягають реконструкції та ремонту.
Монтажник систем утеплення будівель працює безпосередньо під керівництвом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота монтажника систем утеплення будівель пов'язана із виконанням роботи на висоті, а також може супроводжуватися підвищеним впливом кліматичних умов, температури, шуму, вібрації.

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує повну або часткову професійну кваліфікацію за професією «Монтажник систем утеплення будівель».
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, їх віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації за професією «Монтажник систем утеплення будівель» з додатком до диплома кваліфікованого робітника.
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Монтажник систем утеплення будівель» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Монтажник систем утеплення будівель».
Монтажник систем утеплення будівель - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти, центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, інших закладах (установах) (включаючи підготовку на виробництві та наставництво), які проводять освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Монтажник систем утеплення будівель» за видами навчання (первинна професійна підготовка, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка).

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка передбачає здобуття повної професійної кваліфікації «Монтажник систем утеплення будівель». Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації «Монтажник систем утеплення будівель». Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації проводиться згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві, але не рідше ніж один раз на два роки.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про захист прав споживачів».
Закон України «Про будівельні норми».
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель».
Закон України «Про фонд енергоефективності».
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 р. № 132 «Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 р. за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 р. № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 р. за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 р. № 62 «Про затвердження правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 р. за № 573/13840.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність монтажника систем утеплення будівель.