Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7242
Основна мета професійної діяльності:
Монтаж радіоелектронної апаратури та приладів.
Розробник: Вище професійне училища № 3 м. Мукачево.
Дата затвердження:
04 травня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 травня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2027 року
Версії:
09 травня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійні кваліфікації Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів (3-6 розряди) – трудові функції А, Б, В.

У межах визначеної професійної кваліфікації можуть бути присвоєні/підтверджені часткові кваліфікації на основі трудових функцій.
Рівень професійної кваліфікації залежить від складності виконуваних робіт.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) Монтажники радіоелектронної апаратури та приладів

можуть працювати одноосібно під керівництвом керівника підприємства/установи/організації aбo у складі групи монтажників радіоелектронної апаратури та приладів під керівництвом керівника профільного структурного підрозділу.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Потенційні джерела шкідливих і небезпечних виробничих факторів виробничого середовища, що впливають на умови праці, встановлюються за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці і можуть включати: мікроклімат та освітлення виробничих приміщень; електромагнітне поле та випромінювання радіочастотного діапазону; іонізуюче випромінювання тощо.

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг та інші засоби індивідуального та колективного захисту – за встановленими нормами.3

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років i старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів”.
Проходження інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та інструкцій, що регламентують безпечну роботу. 1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, або документ про присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій. Четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти, центрах професійно-технічної освіти Державної служби занятості, інших закладах (установах), включаючи підготовку на виробництві, які проводять освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією “Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів” за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій із присвоєнням професійної кваліфікації “Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів”. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) Підвищення кваліфікації здійснюється на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.4

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність Конституція України.

Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про захист персональних даних”.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 “Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність монтажника радіоелектронної апаратури та приладів.