Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2351.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація методичної діяльності в закладі професійної ( професійно- технічної) освіти.
Розробник: Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Дата затвердження:
20 червня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
24 червня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2025 року
Версії:
24 червня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії:

Методист

1.2. Професійна кваліфікація:

«Спеціаліст», «Спеціаліст другої категорії», «Спеціаліст першої категорії», «Спеціаліст вищої категорії».
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій методистам здійснюється за результатами атестації педагогічних працівників.

1.3. Вимоги до державної сертифікації

Законодавством передбачена сертифікація педагогічних працівників. Сертифікація відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти безпосередньо підпорядковується керівнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Робоче місце методиста розташоване в окремому кабінеті або в кабінеті педагогічних працівників.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту за спеціальностями галузі знань Освіта/Педагогіка або інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю інших галузей знань та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти строком на один рік. Зазначені особи можуть продовжити працювати методистом закладу професійної (професійно-технічної) освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.
Стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК):

Диплом магістра за спеціальностями галузі знань Освіта / Педагогіка або диплом магістра за спеціальностями інших галузей знань та документ про проходження психолого-педагогічної підготовки (8 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Професійна підготовка

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Закон України «Про освіту».
Закон України «Про повну загальну середню освіту».
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».
Закон України «Про вищу освіту».
Закон України «Про фахову передвищу освіту».
Закон України «Про професійний розвиток працівників».
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. №956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 419-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 р. № 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти».
Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти.
Інші нормативно-правові акти у сфері освіти.