Методист з професійної реабілітації


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Організація та здійснення навчально-методичної діяльності з професійної реабілітації осіб з інвалідністю.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Методист.

1.2. Професійна кваліфікація

Методист з професійної реабілітації.
Методист з професійної реабілітації II категорії.
Методист з професійної реабілітації І категорії.
Незалежно від професійної кваліфікації методист з професійної реабілітації повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації педагогічних працівників.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Методист з професійної реабілітації безпосередньо підпорядковується керівнику закладу.

1.4. Умови праці

Робочий час і час відпочинку, матеріально-технічне забезпечення та оплата праці є гарантованими законодавством про охорону здоров’я, про освіту та законодавством про працю.
Професійна діяльність пов’язана з високим рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження під час виконання трудових функцій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту не нижче рівня молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань “Освіта/Педагогіка” або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю інших галузей знань та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду методиста з професійної реабілітації строком на один рік. Зазначені особи можуть продовжувати працювати методистом з професійної реабілітації після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов'язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
Вільне володіння державною мовою (для громадян України) або володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, ведення ділової документації та виконання професійних обов’язків (для іноземців та осіб без громадянства).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Для методиста з професійної реабілітації - диплом молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань “Освіта/Педагогіка” або за спеціальностями інших галузей знань та документ про проходження психолого-педагогічної підготовки, 5 рівень НРК.
Для методиста з професійної реабілітації І та II категорії: диплом молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань “Освіта/Педагогіка” або за спеціальностями інших галузей знань та документ про проходження психолого-педагогічної підготовки, 5 рівень НРК; диплом бакалавра за спеціальностями галузі знань “Освіта/Педагогіка” або за спеціальностями інших галузей знань та документ про проходження психолого-педагогічної підготовки, 6 рівень НРК; диплом магістра за спеціальностями галузі знань “Освіта/Педагогіка” або за спеціальностями інших галузей знань та документ про проходження психолого- педагогічної підготовки, 7 рівень НРК .

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття освітнього рівня “молодший бакалавр”.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього рівня “бакалавр”.
Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього рівня “магістр”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації та атестація методиста з професійної реабілітації з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Методист з професійної реабілітації II категорії”. Стаж роботи на посаді методиста з професійної реабілітації з дипломом молодшого бакалавра - не менше ніж 2 роки.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Методист 3 професійної реабілітації І категорії'”. Стаж роботи на посаді методиста з професійної реабілітації II категорії - не менше ніж 1 рік.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Сімейний кодекс України.
Європейська соціальна хартія (переглянута), ратифікована Законом України від 14.09.2006 № 137-V.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Конвенція Про права дитини, ратифікована постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХП.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про повну загальну середню освіту”.
Закон України „Про вищу освіту”.
Закон України „Про фахову передвищу освіту”.
Закон України „Про позашкільну освіту”.
Закон України „Про професійний розвиток працівників”.
Закон України „Про зайнятість населення".
Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.
Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 „Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за№ 1209/29339.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.10.2012 за № 1771/22083.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за№ 1255/18550.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 №1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Державні стандарти соціальних послуг.
Інші нормативно-правові акти у сфері соціального захисту, реабілітації та освіти.