Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2351.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація та проведення навчально-методичної роботи щодо надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація та проведення навчальних заходів із питань соціальної роботи, надання соціальних послуг у відповідній адміністративно- територіальній одиниці.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Методист.

1.2. Професійна кваліфікація

Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг.
Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг II категорії.
Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг І категорії.
Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг вищої категорії.
Незалежно від професійної кваліфікації методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги.

1.3. Назви типових посад

Методист.
Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом директора центру соціальних служб.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, необхідністю відряджень.

1.6. Умови допуску до роботи за професією „Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг”:

вища освіта другого рівня за ступенем магістра за будь-якою спеціальністю галузі знань „Соціальна робота” без вимог до стажу роботи.
„Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг II категорії”:
вища освіта другого рівня за ступенем магістра за будь-якою спеціальністю галузі знань „Соціальна робота”; стаж роботи на посаді „методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг” не менше ніж 1 рік.
„Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг І категорії”:
вища освіта другого рівня за ступенем магістра за будь-якою спеціальністю галузі знань „Соціальна робота”; стаж роботи на посаді „методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг II категорії” не менше ніж 2 роки.
„Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг вищої категорії”:
вища освіта другого рівня за ступенем магістра за будь-якою спеціальністю галузі знань „Соціальна робота”; стаж роботи на посаді „методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг І категорії” не менше ніж 2 роки.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Диплом магістра з будь-якої спеціальності галузі знань „Соціальна робота”, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, з будь-якої спеціальності галузі знань „Соціальна робота”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра з будь-якої спеціальності галузі знань „Соціальна робота” на основі ступеня магістра, здобутого за іншою галуззю знань.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня освіти не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР.
Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради № 789-ХІІ від 27.02.1991.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.
Закон України „Про зайнятість населення”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист персональних даних ”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 „Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №450 „Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 „Деякі питання діяльності центрів соціальних служб”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99„Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 № 1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 №612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.10.2012 за № 1771/22083.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 №890 „Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.11.2018 № 1757 „Про затвердження примірної комплексної тренінгової програми реформування системи інституційного догляду і виховання дітей”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 №282 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту”.
Наказ Міністерства соціальної політики від 23.06.2020 № 429 „Про затвердження Класифікатора соціальних послуг”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2020 № 643/34926.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2020 №868 „Деякі питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.03.2021 № 131 „Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2021 № 550/36172.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію соціальної роботи, надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги.