Машиніст розливної машини (чорна металургія)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Розливання чавну на чушки після надходження ковшів з чавуном з доменної печі, обслуговування основного та допоміжного обладання ділянки розливної машини, відбір проб металу для аналізу, виявлення та усунення несправності в роботі розливної машини
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 травня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
18 травня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2026 року
Версії:
18 травня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст розливної машини (чорна металургія) 3 розряду.
Машиніст розливної машини (чорна металургія) 4 розряду.
Машиніст розливної машини (чорна металургія) 5 розряду - у разі обслуговування двострічкових розливних машин зі стрічкою довжиною 70 м у феросплавному та доменному виробництві.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом старшого майстра, майстра, бригадира розливних машин.
Може ставити завдання учню машиніста розливної машини.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства, колективного договору та згідно результатів атестації робочих місць.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною Іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст розливної машини(чорна металургія)”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність посвідчення про групу з електробезпеки не нижче другої.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)”, 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” 3 розряду-наявність повної або базової загально-середньої освіти, професійно-технічної освіти або професійної підготовки на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст розливної машини(чорна металургія)” 4 розряду-наявність повної або базової загально-середньої освіти, професійно-технічної освіти або професійної підготовки на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка(назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)”з присвоєнням робітничої кваліфікації „Машиніст розливної машини(чорна металургія)” 3 розряду. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)”з присвоєнням робітничої кваліфікації „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” 4 розряду. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” 3 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст розливної машини (чорна металургія)” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання машиніста розливної мапіини(чорна металургія)

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”.
Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231 /10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 №183 „Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.08.2008 № 187 „Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 918/15609.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за № 87/16103.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2009 № 218 „Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за № 104/17399.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.
Наказ Міністерства чорної металургії СРСР від 29.12.1979 № 1222 „Про затвердження „ОСТ 14.55-79. Бірочна система на підприємствах та в організаціях чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.05.1997 № 135 „Про затвердження Правил безпеки у доменному виробництві”.