Машиніст огрудковувача


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8112
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу траспортування, приймання та розподілення концентрату, огрудкування суміші концентрату та шихти у окатки
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
09 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
11 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
11 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст огрудковувача 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д.
Машиніст огрудковувача 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п. 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника дільниці І начальника зміни І майстра/ бригадира з правом видачі нарядів.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі -313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча і чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна або базова загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст огрудковувача”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність посвідчення про отримання групи з електробезпеки не нижче II.
Психофізіологічні особливості:
фізична сила і витривалість;
швидка реакція на аварійні сигнали;
зорова і слухова пам'ять;
стійкість до монотонної діяльності;
уважність;
стресостійкість;
гострота зору;
відповідальність;
здібність до адаптації;
орієнтація у просторі.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст огрудковувача” з додатками,
4 кваліфікаційний розряд за професією „Машиніст огрудковувача” - 2 рівень НРК,
5 кваліфікаційний розряд за професією „Машиніст огрудковувача” - 3 рівень НРК.
2. Навчання та професійний розвиток
Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст огрудковувача” 4 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Машиніст огрудковувача” 4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійного навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Машиніст огрудковувача” 5 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійного навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст огрудковувача” 5 розряду. Практичний досвід роботи за професією „Машиніст огрудковувача” 4 розряду не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 № 28 „Щодо затвердження випусків № № 40, 43, 19, 44, 5, 41 Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за№ 1143/13017.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність формувальника машиніста огрудковувача.

4. Загальні компетентності

4.1 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності.

4.2 Знання та дотримання професійної лексики.

4.3 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

4.4 Здатність працювати в команді.

4.5 Уміння лаконічно і чітко передавати інформацію.

4.6 Дотримання професійної етики.

4.7 Запобігання конфліктних ситуацій.

4.8 Знати основи ощадливого виробництва.