Машиніст обхідник з котельного устаткування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8162
Основна мета професійної діяльності:
Експлуатація та обслуговування котельного устаткування
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
02 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
05 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
05 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю до 200 МВт (II-IV групи кваліфікації).
Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю понад 200 МВт (V-VI групи кваліфікації).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машин іста-обхідника з котельного устаткування позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Машиніст-обхідник з котельного устаткування підпорядковується начальнику цеху, заступнику начальника цеху, начальнику зміни, старшому машиністу енергоблока, машиністу енергоблока, старшому машиністу котельного відділення, менеджеру по котлотурбінному відділенню.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими чинниками є: інтенсивність інфрачервоного випромінювання, запиленість, емоційна напруженість праці, електричний струм, роботи на висоті, високий рівень шуму, підвищена температура повітря, вібрація, фізичні перевантаження.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією ,,Машиніст-обхідник з котельного устаткування”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст-обхідник з котельного устаткування”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність посвідчення про отримання групи з електробезпеки не нижче II.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст-обхідник з котельного устаткування” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст-обхідник з котельного устаткування” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю до 200 МВт” (II-IV групи кваліфікації) - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших технічних професій за професією „Машиніст-обхідник з котельного устаткування” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю до 200 МВт” (II-IV групи кваліфікації) Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших технічних професій за професією „Машиніст-обхідник з котельного устаткування” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю понад 200 МВт” (V-VI групи кваліфікації). Стаж роботи за іншою технічною професією на підприємстві не менше одного року.
Присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке задіяне, та виду виконуваних робіт.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю понад 200 МВт” (V-VI групи кваліфікації). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст-обхідник з котельного устаткування потужністю до 200 МВт” (II-IV групи кваліфікації) не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання машиніста-обхідника з котельного устаткування на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці машиніста-обхідника з котельного устаткування.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за №93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України 13.06.2003 № 296 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.06.2005 за № 255 „Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 „Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 13/20326.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за№ 2127/24659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №433/31885.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Уміння лаконічно і чітко передавати інформацію.
Здатність запобігання конфліктним ситуаціям.