Машиніст крана металургійного виробництва


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8333
Основна мета професійної діяльності:
Керувати вантажопідіймальними кранами різних конструкцій, обладнаними різними вантажозахоплювальними органами, виконувати вантажнорозвантажувальні роботи під час виробничого процесу в металургійному виробництві
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Машиніст крана металургійного виробництва 2-го розряду – трудові функції А, Б1, В1-2, З1, Н, О, П.

Машиніст крана металургійного виробництва 3-го розряду – трудові функції А, Б, В, З, І, Л, М, Н, О, П.

Машиніст крана металургійного виробництва 4-го розряду – трудові функції А, Б, В, Д, З, І, Л, Н, О, П.

Машиніст крана металургійного виробництва 5-го розряду – трудові функції А, Б, В, Г1-3, Д, Е, З, І, Л, Н, О, П.

Машиніст крана металургійного виробництва 6-го розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, З, І, Л, М, Н, О, П.

Машиніст крана металургійного виробництва 7-го розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, І, К, Л, М, Н, О, П.

Кваліфікаційний розряд залежить від типу, вантажопідйомності і виду обладнання, яке буде задіяне в процесі трудової діяльності.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом працівника, відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, відповідальної особи за експлуатацію вантажопідіймальними механізмами та виконуючого адміністративне і технічне керівництво в підрозділі.

Може ставити завдання стажеру машиніста крана металургійного виробництва.

 1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.

Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Шкідливі та небезпечні умови праці визначаються при проведенні атестації робочого місця за умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

 1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби. 

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Машиніст крана металургійного виробництва”.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією  „Машиніст крана металургійного виробництва”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – згідно з чинним законодавством України.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – згідно з чинним законодавством України.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

 

 1.10. Документи, що підтверджують професійну  та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:

„Машиніст крана металургійного виробництва” 2 кваліфікаційний розряд –3 рівень НРК;

„Машиніст крана металургійного виробництва” 3 кваліфікаційний розряд – рівень НРК;

 „Машиніст крана металургійного виробництва” 4 кваліфікаційний розряд – рівень НРК;

„Машиніст крана металургійного виробництва” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;

„Машиніст крана металургійного виробництва” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;

 „Машиніст крана металургійного виробництва” 7 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

 2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами:

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 2 розряду – повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 3 розряду – повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 4 розряду – повна  загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 2 розряду – професійне навчання на виробництві, професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 3 розряду – професійне навчання на виробництві, професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 4 розряду – професійне навчання на виробництві, професійна

(професійно-технічна) освіта. 

 2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана металургійного виробництва” 3 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 2 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана металургійного виробництва” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 3 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана металургійного виробництва” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 4 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана металургійного виробництва” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 5 розряду не менше 12 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана металургійного виробництва” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Машиніст крана металургійного виробництва” 6 розряду не менше 12 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) 

Підвищення/підтвердження кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.

Закон України „Про охорону праці”.