Машиніст котлів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8162
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговування та контроль за роботою основного та допоміжного котельного обладання.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
23 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
26 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
26 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст котлів продуктивністю до 100 т/год (III-IV групи кваліфікації).
Машиніст котлів продуктивністю понад 100 т/год (V-VII групи кваліфікації).

1.2. Вимоги до державної сертифікації

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машиніста котлів позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес (теплові електростанції, станції комбінованого виробництва, котельні).
Працює під керівництвом начальника зміни, змінного інженера, майстра, старшого майстра.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: запиленість повітря робочої зони, шум, вібрація, підвищена температура повітря, робота на висоті, токсичні пари та гази, емоційна напруженість праці, фізичні перевантаження.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією „Машиніст котлів”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст котлів”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність посвідчення про отримання групи з електробезпеки не нижче II.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск машиніста котлів до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст котлів” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст котлів” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст котлів продуктивністю до 100 т/год” (III-IV групи кваліфікації) або „Машиніст котлів продуктивністю понад 100 т/год” (V-VII групи кваліфікації) - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке задіяне, та виду виконуваних робіт.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших технічних професій за професією „Машиніст котлів” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст котлів продуктивністю до 100 т/год” (III-IV групи кваліфікації) або „Машиніст котлів продуктивністю понад 100 т/год” (V-VII групи кваліфікації). Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке задіяне, та виду виконуваних робіт.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст котлів продуктивністю понад 100 т/год” (V-VII групи кваліфікації). Без вимог до стажу роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст котлів продуктивністю до 100 т/год” (III-IV групи кваліфікації).

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання машиніста котлів на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці машиніста котлів.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність:

Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про відходи”.
Закон України „Про енергозбереження”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за№ 11/2451.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19 ,Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. Частина 1”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 14.05.2003 № 228 „Про затвердження галузевого керівного документа „Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж”.
Наказ Міністерства палива та енергетики України 13.06.2003 № 296 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
Наказ Міністерства палива та енергетики України 11.06.2004 № 308 „Про затвердження та введення в дію галузевого нормативного документа „Мазутні господарства на енергооб'єктах, інструкція з експлуатації”.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 „Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 13/20326.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 „Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за №674/27119.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №433/31885.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.

4. Загальні компетентності

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.
Знання професійної термінології.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Дотримуватись професійної етики.
Здатність запобігати конфліктних ситуацій.