Машиніст екскаватора


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8111
Основна мета професійної діяльності:
Управління екскаватором при виконанні розкривних, видобувних, переекскаваційних, зачисних, відвальних і вантажно-розвантажувальних робіт на основних технологічних дільницях структурних підрозділів комбінату.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
04 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
04 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст екскаватора 4 розряду - трудові функції А, Б, Д, Е, Є, Ж, 3.
Машиніст екскаватора 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, 3.
Машиніст екскаватора 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, 3.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника зміни; майстра гірничої виробничої дільниці;майстра виробничої дільниці;механіка дільниці;енергетика дільниці.
Може ставити завдання машиністу екскаватора нижчого розряду;учню машиніста екскаватора; помічнику машиністів екскаватора.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Машиніст екскаватора”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст екскаватора”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст екскаватора” з додатками до диплому кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння кваліфікації „Машиніст екскаватора”:
4-5кваліфікаційні розряди за професією „Машиніст екскаватора” - 4 рівень НРК;
6 кваліфікаційний розряд за професією „Машиніст екскаватора” - 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст екскаватора” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст екскаватора 4 розряду” -повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст екскаватора” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст екскаватора” 4 розряду -професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно суміжних професій за професією „Машиніст екскаватора” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст екскаватора” 5 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Машиніст екскаватора” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст екскаватора 4 розряду”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за кваліфікацією „Помічник машиніста екскаватора 3 розряду” - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації за професією „Машиніст екскаватора” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст екскаватора” 5 розряду.
Професійна (професійно-технічна) освіта або фахова перед вища освіта або вища освіта. Стаж роботи за професією „Машиніст екскаватора 4 розряду” - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації за професією „Машиніст екскаватора” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст екскаватора” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або фахова перед вища освіта або вища освіта. Стаж роботи за професією „Машиніст екскаватора 5 розряду” - не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових акт’в з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Гірничий закон України.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/1051 1, (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 „Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 03.06.2010 за №356/17651.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 05.04.2012 № 671 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.04.2012 за № 641/20954. 
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за№ 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за№ 828/33799.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів”.