Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8169
Основна мета професійної діяльності:
Монтаж та обслуговування систем відновлювальної енергетики.
Розробник: Галузева рада при інноваційному аерокосмічному кластері "Мехатроніка" з розроблення та розвитку системи професійних кваліфікацій та професійних стандартів у аерокосмічній галузі
Дата затвердження:
13 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики III категорії - трудові функції А, Б, В та Д (професійні компетентності Д1-ДЗ); Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики II категорії - трудові функції А, Б, В, Г та Д; Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики І категорії - трудові функції А, Б, В, Г, Д та Е.
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце майстра з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики розташоване на місці дислокації систем відновлювальної енергетики, у структурних підрозділах з ремонту та обслуговування агрегатів та частин систем відновлювальної енергетики, в інших виробничих підрозділах підприємств сфери постачання електроенергії, теплопостачання, гарячого водопостачання, газу, пари та кондиційованого повітря.
Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики працює самостійно або під керівництвом безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці - робота майстра з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики може супроводжуватися підвищеним впливом кліматичних умов, температури, шуму, вібрації, радіації та пожежної безпеки.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального та колективного захисту (за необхідності та за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує повну професійну кваліфікацію за професією “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики” (4 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, зокрема у закладах Державної служби зайнятості, установах та підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики III категорії”. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації*)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики III категорії*”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з класу Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” 816 “Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні”) з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики III категорії”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики II категорії”.
Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики III категорії” не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики І категорії"”.
Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики II категорії*” не менше двох років.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про альтернативні джерела енергії*”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 №1307 “Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2012 № 878 “Питання застосування сертифікатів про походження товарів для підтвердження їх українського походження та визначення питомої* ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії*”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 771 “Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії* гарантії* походження електричної енергії* для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії*”.
Наказ Державного комітету України з енергозбереження від 10.12.2004 №183 “Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за№ 1647/10246.
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2009 №223 “Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до теплових мереж”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2009 за №778/16794.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність майстра з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності, нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність дотримуватися професійних та етичних норм поведінки.
Здатність здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях та надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
Здатність взаємодіяти із колегами по роботі, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність до адаптивності та стресостійкості.
Здатність дотримуватися професійної лексики та етики ділового спілкування.
Здатність навчатись впродовж життя.
Здатність застосовувати у своїй діяльності, зокрема, комунікаційній, державну мову.
Здатність застосовувати цифрові технології та цифрові засоби, оцінювати інформацію.
Здатність вирішувати технічні проблеми.
Здатність захищати персональні дані клієнтів.
Здатність дотримуватися вимог охорони праці та електробезпеки.
Здатність застосовувати на практиці знання про механічні та електроенергетичні технології.
Здатність використовувати в роботі робототехніку.
Здатність застосовувати у практичній діяльності знання про системи управління якістю.
Здатність до професійної мобільності та адаптації в змінах організації праці.