Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8339
Основна мета професійної діяльності:
Організація робіт із експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки.
Розробник: Громадська спілка “Аграрний союз України”
Дата затвердження:
04 травня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 травня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2027 року
Версії:
09 травня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійні кваліфікації Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки (трудові функції А, Б, В, Г, Д).

Старший майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е).
У межах визначених професійних кваліфікацій можуть бути часткові професійні кваліфікації відповідно до потреб ринку праці.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) Робоче місце майстра з експлуатації, ремонту та

обслуговування сільськогосподарської техніки розташоване в слюсарних майстернях, виробничих цехах, дільницях та інших структурних підрозділах відповідного спрямування і позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки.
Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки підпорядковується начальнику ремонтної майстерні, начальнику дільниці, начальнику зміни, старшому механіку.3

1.7. Умови праці Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота майстра з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Може супроводжуватися підвищеним ризиком від впливу високих температур, шумів, вібрацій, вихлопних газів, шкідливих хімічних речовин, переміщення важких запасних частин та деталей.

1.8. Засоби захисту Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту – за встановленими нормами, у т.ч. мийні та знешкоджувальні засоби.

1.9. Умови допуску до роботи за професією Стать: жіноча та чоловіча.

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує кваліфікацію за професією “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Майстер з ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань. 1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)
Для майстра з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки – диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння 4
(підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”. Четвертий рівень НРК.
Для старшого майстра з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки – диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки” (професійна кваліфікація “Старший майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”). П’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти, центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, інших закладах (установах), включаючи підготовку на виробництві, які проводять освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки” за видами навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з класу Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” 833 “Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні установки”) та інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.5

2.4. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки” не менше 2 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність Закон України “Про охорону праці”.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про відходи”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Закон України “Про енергетичну ефективність”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.10.2012 № 1277 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2012 за № 1879/22191.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.6
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 “Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 р. за № 244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 “Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність майстра з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки.