Майстер виробничого навчання закладу (установи) соціального захисту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Організація та забезпечення професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики) осіб з інвалідністю.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
21 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
22 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
22 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Майстер виробничого навчання.

1.6. Професійна кваліфікація

Майстер виробничого навчання закладу (установи) соціального захисту.

1.7. Вимоги до державної сертифікації

Законодавством передбачена сертифікація педагогічних працівників.
Сертифікація відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника.

1.8. Назви типових посад

Майстер виробничого навчання закладу (установи) соціального захисту.

1.9. Місце професії (посади, професійні назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Майстер виробничого навчання закладу (установи) соціального захисту підпорядковується заступнику(-ам) керівника та керівнику організації, установи, що надає освітні послуги.

1.10. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.11. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту ступеня не нижче фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю інших галузей знань та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду майстра виробничого навчання закладу (установи) соціального захисту строком на один рік. Зазначені особи можуть продовжувати працювати майстром виробничого навчання закладу (установи) соціального захисту після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.
Наявність документа про професійну (професійно-технічну) освіту. Рівень професійної кваліфікації не нижче розряду (класу, категорії), встановленого освітньою програмою для випускників закладу професійної (професійно- технічної) освіти.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.12. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або диплом бакалавра за спеціальностями інших галузей знань, 5 рівень НРК.
Диплом молодшого бакалавра за спеціальністю “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або диплом бакалавра за спеціальностями інших галузей знань, 5 рівень НРК.
Диплом бакалавра за спеціальністю “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або диплом бакалавра за спеціальностями інших галузей знань, 6 рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та додатки до диплому кваліфікованого робітника/свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, 3-4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток
2.1. Первинна професійна підготовка

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітньо- професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” за спеціальністю „Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеня “молодший бакалавр” за спеціальністю „Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю „Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Первинна професійна підготовка за відповідною робітничою професією для здобуття освітнього рівня “кваліфікований робітник”.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю „Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчання згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб. Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту для майстрів виробничого навчання, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767.
Закон України “Про освіту”.
Закон України “Про повну загальну середню освіту”.
Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.
Закон України “Про вищу освіту”.
Закон України “Про фахову передвищу освіту”.
Закон України “Про соціальні послуги”.
Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України “Про охорону праці”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №956 „Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №757 “Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України 19.09.2018 №660 “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 №419 “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти „Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 №981 “Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків”.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”.
Інші нормативно-правові акти у сфері реабілітації та освіти.