Майстер виробничого навчання


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Організація та здійснення професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики).
Розробник: Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Дата затвердження:
17 серпня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
19 серпня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2026 року
Версії:
19 серпня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Майстер виробничого навчання

1.2. Професійна кваліфікація

Майстер виробничого навчання

1.3. Вимоги до державної сертифікації

Законодавством передбачена сертифікація педагогічних працівників. Сертифікація відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника.

1.4. Назви типових посад

Майстер виробничого навчання

1.5. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Майстер виробничого навчання підпорядковується старшому майстрові, заступнику(-ам) керівника та керівнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, установи, організації, що надає освітні послуги.
Робоче місце майстра виробничого навчання розташоване в навчально-виробничій майстерні, кабінеті педагогічних працівників (майстрів), на полігоні, дільниці, автодромі, трактородромі, в навчально-виробничому підрозділі, навчальному господарстві, безпосередньо на виробництві чи у сфері послуг.

1.6. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.7. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту ступеня не нижче фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або за спеціальностями інших галузей знань з присвоєнням професійної кваліфікації педагогічного працівника.
Особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю інших галузей знань та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду майстра виробничого навчання строком на один рік.Зазначені особи можуть продовжувати працювати майстром виробничого навчання після їх успішної атестації у порядку', визначеному законодавством.
Наявність документа про професійну (професійно-технічну) освіту. Рівень професійної кваліфікації не нижче розряду (класу, категорії), встановленого освітньою програмою для випускників закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов'язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.8. Документи, шо підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) чи бакалавра за спеціальністю “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань Освіта/Педагогіка або диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) чи бакалавра за спеціальностями інших галузей знань та документ про проходження психолого-педагогічної підготовки (5-7 рівень НРК).
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та додатку до диплому кваліфікованого робітника/свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (3-4 рівень НРК)

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітнього рівня “фаховий молодший бакалавр” (“молодший спеціаліст”) або на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього рівня “бакалавр”.
Первинна професійна підготовка за відповідною робітничою професією для здобуття освітнього рівня “кваліфікований робітник”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти:

Законодавством передбачено обов'язкове підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на п'ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Під час прийняття на роботу І періодично, один раз на три роки, навчання згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб. Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту для майстрів виробничого навчання, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про освіту”.
Закон України “Про повну загальну середню освіту”.
Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.
Закон України “Про вищу освіту”.
Закон України “Про фахову передвищу освіту”.
Закон України “Про професійний розвиток працівників”.
Закон України “Про охорону праці”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №660 “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 №419 “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року”.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за № 1255/18550.
Наказ Міністерства освіти і науки від 16.07.2018 №77 “Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти”.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”.
Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти.
Інші нормативно-правові акти у сфері освіти.

4. Загальні компетентності

Здатність адаптуватись до умов освітнього середовища.
Здатність до академічної та професійної мобільності.
Здатність нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність до комунікацій у межах професійної діяльності.
Здатність ефективно розподіляти робочий час.
Здатність виявляти лідерські якості.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Здатність запобігати конфліктним ситуаціям.
Здатність до самовдосконалення.
Здатність діяти як відповідальний громадянин і брати участь у соціальному житті.
Здатність бути відкритим до проявів культурної різноманітності, дотримуватись етичних норм та бути відповідальним щодо інтелектуальної та культурної власності.