Майстер вагонного депо; Майстер локомотивного (моторвагонного) депо


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1226.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення діяльності цехів, дільниць і бригад вагонних, локомотивних (моторвагонних) депо на основі виконання планових завдань, ефективного використання виробничих потужностей, економного використання матеріалів, запчастин, паливно-енергетичних ресурсів.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Майстер вагонного депо.
Майстер локомотивного депо.
Майстер моторвагонного депо.
Незалежно від професійної кваліфікації майстер вагонного депо, майстер локомотивного депо, майстер моторвагонного депо виконує однакові трудові функції та повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.

1.2. Назва типових посад

Майстер вагонного депо.
Майстер локомотивного депо.
Майстер моторвагонного депо.
Майстер цеху в депо.
Майстер дільниці в депо.
Майстер бригади в депо.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Керує підрозділом вагонного, локомотивного, моторвагонного депо: цехом, дільницею, бригадою при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів.
Робоче місце розташоване в цеху або іншому приміщенні депо (кабінеті, кімнаті).
У вагонних, локомотивних, моторвагонних депо магістрального залізничного транспорту безпосередньо підпорядковується заступнику начальника депо з ремонту.
На підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця майстра вагонного депо, майстра локомотивного депо, підпорядкування встановлюється керівництвом підприємства, установи або організації.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється відповідно до діючого законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.
Робота пов’язана з особливим характером праці (підвищеним нервово- емоційним та інтелектуальним навантаженням). Пільги та компенсації надаються відповідно до діючого законодавства.
Відпустки надаються згідно з діючим законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток (графіків відпусток).

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту першого рівня за ступенем бакалавр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”. Стаж роботи у вагонному, локомотивному, моторвагонному депо не менше 2 років.
Наявність документа про вищу освіту другого рівня за ступенем магістр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”. Стаж роботи у вагонному, локомотивному, моторвагонному депо не менше 1 року.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професіями “Майстер вагонного депо”, “Майстер локомотивного депо”, “Майстер моторвагонного депо”.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і перевірки знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із функціями та обов'язками у галузі залізничного транспорту за класом небезпечного вантажу (для майстра вагонного депо).

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”, шостий рівень НРК.
Диплом магістра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”, сьомий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому рівні вищої освіти для здобуття ступеню бакалавр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”.
Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеню магістр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеню магістр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, або спеціальності „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації*)

Підвищення кваліфікації майстра вагонного депо, майстра локомотивного (моторвагонного) депо установлюється з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про відпустки”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 “Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за№ 50/1854.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499 “Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за№ 340/15031.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 “Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за№ 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 “Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за №904/30772.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 "‘Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008 № 747 “Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Правила перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність майстра вагонного депо, майстра локомотивного (моторвагонного) депо.

4. Загальні компетентності

Здатність дотримуватися професійної лексики.
Здатність нести персональну відповідальність за результати професійних рішень.
Здатність ефективно розподіляти робочий час.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати у команді.
Здатність запобігати та вирішувати конфліктні ситуації.
Здатність дотримуватися етики ділового спілкування.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність налагоджувати та підтримувати комунікацію.
Здатність до самовдосконалення та застосування знань на практиці.